فراخوان خاطره نگاری به یاد استاد ایرج افشار/10

دیدار نوروزی در طبس/ محمد هاشم مریدا
آنچه در ادامه مي خوانيد خاطره ای از محمد هاشم مریدا در یادبود استاد ايرج افشار است.
2014-03-16 11:20:00

فراخوان خاطره نگاری به یاد استاد ایرج افشار/9

دست نوشته هایی از استاد ایرج افشار/ احمد حبیبی،
احمد حبیبی، پژوهشگر، دست نوشته ها و تصاویری از استاد ایرج افشار را برای وب سایت مرکز پژوهشی میراث مکتوب ارسال کرده است.
2014-03-15 12:41:00

فراخوان خاطره نگاری به یاد استاد ایرج افشار/6

مگر مردی که به بزرگی تمام ایران است می‌ میرد؟
آنچه در ادامه مي خوانيد خاطره ای از مصطفی یاوری آیین در یادبود استاد ايرج افشار است.
2014-03-11 11:28:00