• دیوان هاتف اصفهانی

  سید احمد حسینی اصفهانی، متخلّص به «هاتف» در سال‌های ابتدایی قرن دوازدهم در اصفهان به دنیا آمد. او را «حکیم اصفهانی» و یا «طبیب اصفهانی» نیز خوانده‌اند.

 • دستور الکاتب

  دستور الكاتب فی تعیین المراتب تصنیف محمّد بن هندوشاه نخجوانی مشهور به شمس منشی، كتابی است در آیین دبیری و شیوه انشای مكاتبات بر حسب مراتب اشخاص.

 • رسالۀ حاتمیه

  حاتم طایی نامی آشنا برای فرهنگ و ادبیات مشرق‌زمین است.

 • خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش یزد و کرمان و نواحی آن)

  خلاصة الاشعار و زبدة الافكار، يكى از مهم‌ترين و حجيم‌ترين تذكره‌هاى شعر در زبان فارسى است.

 • گزارش میراث 70 - 71

  شمارۀ 70 – 71 گزارش میراث دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394 به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • آینۀ میراث 58

  دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی (دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395 (پیاپی 58)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 68 - 69

  شمارۀ 69 - 68 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شد.

 • گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

  ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.

در مسیر شاهراه
«در مسير شاهراه» کتابی دربارۀ پژوهش هاى باستان شناختى در گودين تپه است.
2017-04-23 15:58:08

ادبیات داستانی قدیم عربی ( گونه‌ شناسی و تحلیل عناصر داستانی )
در چند دهه اخیر درباره ادبیات قدیم عربی در جهان عرب کارهایی سودمند صورت گرفته است، ولی هیچ یک از آنها با رویکرد و روش کار كتاب حاضر تدوین نشده است.
2017-04-23 12:51:28

شمارۀ 40 دوفصلنامۀ نثر پژوهی ادب فارسی
شمارۀ جدید دوفصلنامۀ نثر پژوهی ادب فارسی (شماره 40، پاییز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه باهنر کرمان منتشر شد.
2017-04-23 11:56:42

انتشار ضمیمۀ 7 گزارش میراث

گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا (به شمارۀ Qr.11586)
ضمیمۀ شمارۀ 7 گزارش میراث با موضوع «گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا (به شمارۀ Qr.11586)» به کوشش محمود امیدسالار منتشر شد.
2017-04-22 12:17:08

اسماعیل حاکمی دار فانی را وداع گفت
دکتر اسماعیل حاکمی والا استاد زبان و ادبیات فارسی و چهرۀ ماندگار، صبح امروز (جمعه، اول اردیبهشت‌ماه) از دنیا رفت.
2017-04-21 17:34:37

انتشار شمارۀ 59 آینۀ میراث
شمارۀ جدید آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژه پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1395 (پیاپی 59)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2017-04-19 12:54:20

فراخوان اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنر بومی
فراخوان اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنر بومی اعلام شد.
2017-04-18 15:59:52