• گزارش میراث 74 – 75

  شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)).

 • قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

  ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال ششم، بهار و تابستان 1396 (پیاپی 11) با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» منتشر شد.

 • یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة

  ضمیمۀ 8 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة تإلیف مسعود قاسمی.

 • میراث علمی اسلام و ایران 11

  شمارۀ جدید میراث علمی اسلام و ایران دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی (سال ششم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1396) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

انتشار اعجاز التواریخ، کتابی در ماده تاریخ گویی
ماده تاریخ گویی یکی از سنت های درخشان فرهنگ اسلامی و ادبیات فارسی در شبه قاره است.
2018-01-24 12:37:11

پژوهشی مستقل دربارۀ ابوالفضل ساوجی
ابوالفضل ساوجی در سال 1248 ق. دیده به جهان گشود و خوشنویسی را نزد پدرش، فضل الله آموخت.
2018-01-24 12:00:35

انتشار مجدد تصحیح و ترجمۀ رسالۀ شرح صدر مقالۀ دهم کتاب اقلیدس از ابوالحسن اهوازی
اصول اقلیدس یکی از تأثیرگذارترین متون ریاضی یونان و یکی از مهم‌ترین منابع ریاضیات دورۀ اسلامی به شمار می‌آید.
2018-01-23 15:44:34

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی عرفان در کلام مولانا
فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی عرفان در کلام مولانا اعلام شد. این همایش 26 و 27 فروردین 1397 سال آینده برگزار خواهد شد.
2018-01-23 12:06:52

زمان نگری و کیهان باوری در عصر صفویه
این کتاب، ۵ مقاله یا جستار را شامل می‌شود که نقطه اشتراکشان، موضوع زمان و کیهان است.
2018-01-23 11:27:49

انتشار یکصد و بیست و دومین شماره بخارا
یکصد و بیست ودومین شماره بخارا در ششصد و چهل صفحه منتشر شد.
2018-01-21 14:57:00

هفت جستار عرفانی
این کتاب حاوی هفت جستار در باب عرفان و تصوف است.
2018-01-21 13:42:20

جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید