یارشاطر، خالق ایرانیکا و نماینده جهان ایرانی

درگذشت دانشمند بزرگ، ایران شناس و ایران دوست بی بدیل و برجستۀ کشور دکتراحسان یارشاطر را به جامعۀ علمی کشور تسلیت می گویم.


پایان دادن به بیش از دوهزار ساله منطق ارسطو
کتاب «مفهوم نگاشت، یک زبان فرمولی اندیشه محض، ساخته شده بر اساس الگوی زبان فرمولی علم حساب» اثر گوتلوب فرگه با ترجمه طالب جابری در انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.
2018-09-22 15:24:14

شمارۀ 196 جستارهای نوین ادبی
شمارۀ جدید نشریۀ جستارهای نوین ادبی سال ۵۰، شماره ۱۹۶ (۱۳۹۶) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
2018-09-22 14:40:16

راهنمایی سرگشتگان (برگردان دلاله الحائرین)
دلالةالحائرین، مهم ترین کتاب فلسفی ابن میمون است و هدف اصلی آن تطبیق ظواهر کتاب عهد عتیق با قواعد عقلانی و فلسفی است.
2018-09-22 12:54:51

نخستین رویارویی های هنر عصر ناصری با هنر غرب
نوشتار حاضر به بررسی و توصیف چگونگی و نحوۀ نفوذ غرب در هنر عصر ناصری می پردازد.
2018-09-22 11:09:27

فرهنگ اصطلاحات زبانی در ادبیات داستانی و نمایشی
فرهنگ اصطلاحات زبانی، در ادبیات داستانی و نمایشی، جلد اول (۱۲۵۰-۱۳۰۰ ش)، در چارچوب مجموعۀ ادب معاصر فارسی، به قلم دکتر سعید رفیعی خضری در نشر آثار به چاپ رسیده است.
2018-09-22 09:58:01

مکن ای صبح طلوع
وجوه هنری هر مراسم آئینی در میزان تأثیر، گسترده و ماندگاری آن تعیین کننده است.
2018-09-18 15:30:26

بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی
بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی با ترجمة دکتر سیدمحمود یوسف‌ثانی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.
2018-09-18 12:44:04