آسیب شناسی نشر و پخش کتاب(21)

در 20 یادداشت گذشته دربارۀ آسیب شناسی تحقیق، تألیف و چاپ و نشر کتاب کشور در چند سالۀ اخیر به موضوعات مختلفی اشاره کرده ام که جملگی در پایگاه اینترنتی میراث مکتوب در دسترس است. یکی از موضوعاتی که...


 • آینۀ میراث 57

  دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث - ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394 (پیاپی 57) منتشر شد.

 • گزارش میراث 66 - 67

  شمارۀ 66 – 67 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث - (دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1393).

 • آینۀ میراث 56

  دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره اول، بهار و تابستان 1394(پیاپی 56)

 • میراث علمی اسلام و ایران 6

  میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال سوم، شمـارۀ دوم، پاییز و زمستان 1393 - شمارۀ پیاپی 6) .

انتشار تصحیح بزم و رزم
بی شک ادبیات بالندۀ زبان فارسی مرهون شاعران، ادیبان و عارفانی است که با خلق آثار ادبی و عرفانی خود بر غنا و طراوت این زبان سترگ افزوده اند.
2016-07-23 16:19:23

مقالات آینۀ میراث 57/ 6

پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی
فرمانهای برجای مانده از سلاطین منابعی مهم و موثق در بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی هستند.
2016-07-23 14:56:24

انتشار بخارا ۱۱۳
صد و سیزدهمین شمارۀ مجلۀ بخارا به مدیرمسئولی علی دهباشی منتشر شد.
2016-07-23 12:52:43

انتشار ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث

«گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی»
ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.
2016-07-23 12:02:46

جایت خالی بود .... اما لبخند می زدی استاد
صدای عصایش همیشه خبر از آمدنش می داد (تق تق تق) .... تا آنجا که همه متوجه می شدند استاد مصطفی ذاکری آمد.
2016-07-20 15:34:59

ره آغاز فرمانروایی ایل قاجار
در پی تحلیل تاریخی عصر پیش از «دورهٔ آشوب» و نقش ایل قاجار در دوران سلطنت صفویه، زندگی جدید بخش عظیمی از قاجاریان سکونت یافته در استرآباد و مازندران مورد پژوهش قرارگرفت و در این مجلد (2) شرح و بیان مختصر آن به نگارش درآمده است.
2016-07-19 15:07:56

مقالات آینۀ میراث 57/ 5

تاملي در داستان كيومرث (خشم، جنگ و يا چشمِ كيهان خديو؟)
تصحیح انتقادی متنی چون شاهنامه فردوسی تنها با تسلط بر زبان و دیدگاههای عصر فردوسی امكان پذیر نیست.
2016-07-19 13:09:52