• سیر و سلوک

  خواجه نصیرالدین طوسی (597 – 672 ق) یکی از بزرگترین دانشمندان جهان اسلام است که آثار و نگاشته های او در شکل گیری و تطور دانش و اندیشۀ اسلامی و به ویژه شیعی انکارناپذیر است.

 • رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا

  اخوان الصفا گروهی از دانشمندان برجسته در قرن چهارم، متخصص و صاحب نظر در علوم عقلی و علوم طبیعی زمان خود بودند.

 • پنج رسالۀ حروفیه

  نهضت حروفيه در سدۀ 8 ق. با رهبرى فضل‌اللّه استرآبادى (م 796 ق.) بر ضد تيموريان پديد آمد.

 • نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟

  رستم التواریخ کتابی است که رخدادها و حکایت های دوره ای پر تنش از تاریخ ایران را با آهنگی تند و پرشتاب روایت می کند.

 • گزارش میراث 74 – 75

  شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)).

 • قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

  ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال ششم، بهار و تابستان 1396 (پیاپی 11) با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» منتشر شد.

 • یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة

  ضمیمۀ 8 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة تإلیف مسعود قاسمی.

 • میراث علمی اسلام و ایران 11

  شمارۀ جدید میراث علمی اسلام و ایران دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی (سال ششم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1396) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فهرست‌وارۀ گویش پهلوی آذری
هویت ایرانی قدمتی به درازنایی پیدایش ایران کهن دارد که در طول تاریخ پرفراز و فرودش شکل گرفته است.
2018-03-17 16:26:49

نقدی بر تاریخ بیهقی به تصحیح و توضیح یاحقی و سیدی
جدیدترین تصحیح و چاپ تاریخ بیهقی، با مقدمه، تصحیح، تعلیقات،توضیحات، و فهرست ها، از دکتر محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی است .
2018-03-17 15:48:31

انتشار رسالۀ هفت دستگاه موسیقی ایرانی
متن حاضر فهرستی از نام ها و اصطلاحات در موسیقی ایرانی است که در هفت دستگاه و یک خاتمه مرتب شده اند.
2018-03-17 13:01:29

انتشار شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث
شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2018-03-14 15:57:30

راه‌اندازی بخش اسناد خطی در دانشگاه کوفه
به همت رایزنی فرهنگی ايران در عراق، بخش اسناد خطی در کتابخانه مرکزی دانشگاه کوفه، راه‌اندازی شد
2018-03-14 11:02:48

فرهنگ واژگان شاهنامه
کتاب پیش رو پژوهشی است متفاوت با دیگر آثار و فرهنگ های نوشته شده دربارۀ شاهنامه، کتاب در دو بخش تألیف شده است.
2018-03-14 10:44:59

شماره نوروزی «جهان کتاب»
شماره نوروزی «جهان کتاب (شمارۀ 345 - 346)» منتشر شد.
2018-03-13 19:04:01