• آینۀ میراث - 60

  شمارۀ 60 نشریۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1396)

 • گزارش میراث - 73 -72

  شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1394))

 • گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا به شمارۀ Qr.11586) )

  ضمیمۀ شمارۀ 7 گزارش میراث با موضوع گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا (به شمارۀ Qr.11586) به کوشش محمود امیدسالار منتشر شد.

 • آینۀ میراث 59

  شمارۀ جدید آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژه پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1395 (پیاپی 59)).

نخستین همایش علمی - کاربردی میراث مکتوب فارسی،‌ عربی و ترکی
نخستین همایش علمی-کاربردی میراث مکتوب فارسی،‌ عربی و ترکی 3 آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
2017-11-22 15:13:41

انتشار ضمیمۀ 8 گزارش میراث

یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة
ضمیمۀ 8 گزارش میراث یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة تإلیف مسعود قاسمی به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2017-11-22 14:39:35

نشست معرفی و بررسی «دستنامه نسخه‌شناسی نسخه‌های به‌ خط عربی»
نشست معرفی و بررسی «دستنامه نسخه‌شناسی نسخه‌های به‌ خط عربی» روز گذشته سه‌شنبه (30 آبان ماه) در سرای اهل ‌قلم برگزار شد.
2017-11-22 12:21:52

شمارۀ 342 ماهنامۀ جهان کتاب
شمارۀ 342 ماهنامۀ جهان کتاب (سال بیست و دوم، شمارۀ 8 آبان 1396) منتشر شد.
2017-11-21 15:48:49

انتشار کتاب پنج رسالۀ حروفیه
نهضت حروفيه در سدۀ 8 ق. با رهبرى فضل‌اللّه استرآبادى (م 796 ق.) بر ضد تيموريان پديد آمد.
2017-11-21 15:05:22

رساله‌ای در حوزۀ شعر و شعرشناسی
کتاب شعر و دانش، نوشتۀ رستم وهاب‌زاده، شاعر و پژوهشگر تاجیک، منتشر شد.
2017-11-21 14:00:49

انتشار ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران

قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه
ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» تألیف عبدالحسین مصحفی با مقدمۀ غلامرضا عسجدی به کوشش زینب کریمیان منتشر شد.
2017-11-20 15:16:24

جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید