• جُمَل الفلسفة

  مقالۀ چهارم کتاب «جُمَل الفلسفة» دربارۀ موسیقی نوشتۀ محمدبن علی‌بن عبداللّه‌بن محمد هندی به کوشش محمدتقی حسینی تصحیح و از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • نظم الأنماط المُبدَعات من کتاب الإشارات

  ابونصر فتح بن موسی خضراوی در کتاب «نظم الأنماط المُبدَعات من کتاب الإشارات» که با تصحیح علی اوجبی به چاپ رسیده، در قالب ارجوزه و مثنوی نمط‌های هشتم، نهم و دهم اشارات ابوعلی‌سینا را به نظم درآورده است.

 • کتابُ المُهَذَ‌ّب فِی المَصادر

  فرهنگ مصادر عربی ـ فارسی با نام «کتابُ المُهَذَ‌ّب فِی المَصادر» نوشتۀ یعقوب بن احمد کُردی نیشابوری (تألیف پس از سال ۴۳۸ هجری قمری)، به صورت نسخه‌برگردان با تحقیق مسعود قاسمی به چاپ رسیده است.

 • دیوان عبدالقادر نائینی

  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سیصد و هفتاد و چهارمین اثر خود را به انتشار تصحیح «دیوان عبدالقادر نائینی (زنده در قرن هفتم)» با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود ندیمی هرندی و تهمینه عطائی کچوئی اختصاص داده است.

 • چاپ دوم «شرح ثمره بطلميوس»

  شرح ثمره بطلميوس در احكام نجوم، از آثار خواجه نصيرالدين طوسى است كه آن را جليل اخوان زنجانى تصحيح كرده و مقدمه‌اى عالمانه بر آن افزوده است.

 • بازچاپ «نزهة الزاهد»

  کتاب «نزهة الزاهد و نهزة العابد» اثری است ادبی و دعایی از قرن ششم یا هفتم هجری از مؤلفی ناشناخته که وی در آن با نثری شیوا و بیانی استوار به توضیح یا ترجمه کلمات روح‌بخش امامان معصوم (ع) پرداخته است.

 • شمارۀ 69 «آینۀ میراث»

  شمارۀ 69 دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • دوشمارۀ 91-90 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 91-90 فصلنامۀ «گزارش میراث» (نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 18 «میراث علمی اسلام و ایران»

  دو فصلنامه «میراث علمی اسلام و ایران» سال نهم، شماره 18، با سردبیری محمد باقری و با انتشار مقالاتی در حوزۀ تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی منتشر شد.

 • دوشمارۀ 89-88 «گزارش میراث»

  دوشمارۀ 89-88 فصلنامۀ «گزارش میراث» ویژۀ تاریخ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در آذربایجان، قفقاز و آناتولی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • شمارۀ 68 دوفصلنامۀ «آینۀ میراث»

  شمارۀ 68 دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال نوزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1400) منتشر شد.

 • شمارۀ 17 دوفصلنامه «میراث علمی ایران و اسلام»

  شمارۀ جدید دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی با عنوان «میراث علمی ایران و اسلام» به سردبیری دکتر محمد باقری منتشر شد.

«جُمَل الفلسفة» منتشر شد
مقالۀ چهارم کتاب «جُمَل الفلسفة» دربارۀ موسیقی نوشتۀ محمدبن علی‌بن عبداللّه‌بن محمد هندی به کوشش محمدتقی حسینی تصحیح و از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2022-05-23 17:46:42

اولین همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی ایران
انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی ایران، اولین همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی ایران را 1 تا 3 آبان‌ماه 1401 برگزار می‌کند.
2022-05-23 17:12:15

حکیم عصیان و اعتراض
خیام نیشابوری از این جهت که در کنار شاعرانگی و وجه ادبی، دانشمندی ممتاز و اهل حساب و کتاب است، برای انسان معاصر جذابیتی مضاعف دارد.
2022-05-23 16:38:01

شاهنامه و فردوسی در کشورهای آسیایی
نشست «گستره نفوذ شاهنامه و فردوسی در کشورهای آسیا» از سوی پژوهشکده علوم تاریخی و گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
2022-05-23 15:51:40

نشانه‌شناسی مونس‌العشاق سهروردی
نشست «نشانه‌شناسی مونس‌العشاق سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی احمد تمیم‌داری برگزار می‌شود.
2022-05-23 15:10:56

میراث جهانی تمدن ایرانی
در ایران بزرگ نزدیک به شش هزار سال تمدن و فرهنگ متعالی در جریان بوده است.
2022-05-23 14:27:55