• رسالۀ هفت دستگاه موسیقی ایرانی

  متن حاضر فهرستی از نام ها و اصطلاحات در موسیقی ایرانی است که در هفت دستگاه و یک خاتمه مرتب شده اند.

 • سیر و سلوک

  خواجه نصیرالدین طوسی (597 – 672 ق) یکی از بزرگترین دانشمندان جهان اسلام است که آثار و نگاشته های او در شکل گیری و تطور دانش و اندیشۀ اسلامی و به ویژه شیعی انکارناپذیر است.

 • رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا

  اخوان الصفا گروهی از دانشمندان برجسته در قرن چهارم، متخصص و صاحب نظر در علوم عقلی و علوم طبیعی زمان خود بودند.

 • الرسائل و المکاتیب

  الرسائل والمکاتیب دربرگیرندۀ هجده رساله از آثار مسکویه است.

 • آینۀ میراث 61

  شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 74 – 75

  شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)).

 • گزارش میراث - ضمیمۀ 9

  ضمیمۀ 9 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 74 – 75 – بهار و تابستان 1395) منتشر شد.

 • قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

  ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال ششم، بهار و تابستان 1396 (پیاپی 11) با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» منتشر شد.

گزارش نشست فردوسی و روایات ملی ایران
سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، مجلس دوم به نام و افتخار دکتر سید محمد دبیرسیاقی، فردوسی و روایات ملی ایران برگزار شد.
2018-05-23 15:38:24

منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم)
بخش قابل توجهی از ادبیات فارسی شامل منظومه‌های علمی است که با اهداف آموزشی سروده شده است.
2018-05-22 15:57:34

سرگذشت وزیران محبوس و مقتول ایران
در این کتاب سرگذشت وزیران محبوس و مقتول ایران از هنگامی که ایران به تصرف مسلمانان عرب درآمد تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه که آخرین پادشاه دوران استبدادی بوده است، به رشتۀ تحریر درآمده است.
2018-05-22 15:24:17

انتشار تازه ترین شمارۀ جستارهای ادبی
جدیدترین شمارۀ جستارهای ادبی (سال ۴۹، شماره ۱۹۵، ۱۳۹۵) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
2018-05-21 10:46:50

زمجی نامه؛ حماسۀ شیعه در ادبیات
زمجی نامه از مجموعه گنجینه نوشته های ایرانی به اهتمام حسین اسماعیلی است.
2018-05-21 10:17:46

انتشار سه رسالۀ اسرارالعارفین، شراب العاشقین، المنتهی
حمزۀ فنصورى، به احتمال قوى اولين كسى است كه مبانى تصوف را در جهان مالايى ترويج كرد و از اين رو وى را پدر ادبيات عرفانى جهان مالايى مى‌دانند.
2018-05-20 14:20:56

فرهنگ‌نویسی برای زبان فارسی
فرهنگ‌نویسی برای زبان فارسی را یوری روبینچیک نوشته است، ایران‌شناسی که همۀ زندگی حرفه‌ای خود را وقف زبان فارسی کرده بود.
2018-05-20 13:22:19