• آینۀ میراث 58

  دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی (دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395 (پیاپی 58)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 68 - 69

  شمارۀ 69 - 68 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شد.

 • گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

  ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.

 • آینۀ میراث 57

  دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث - ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394 (پیاپی 57) منتشر شد.

رویکرد سنتی و حکمی دکتر نصر به قرآن
مقالۀ سید سلمان صفوی دربارۀ کتاب ترجمه و تفسیر قرآن سید حسین نصر.
2017-01-21 16:35:04

مقدمه‌ ای‌‌ بر تاریخ‌ نگاری علم
در مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری علم، مسائل روش‌شناختی و فلسفی تاریخ علم مدرن مورد توجه قرار گرفته و با توصیف و ارزیابی اصلی‌ترین دیدگاه‌های تاریخ‌نگارانه مروری جامع و نقادانه بر این رشته شده است.
2017-01-21 15:11:24

مقالات شمارۀ 8 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران/5

معرفی مجلۀ نظریات
«نظریات» مجله ای در حوزۀ تاریخ فلسفه و علوم اسلامی ست که سالی دو بار در کشور ترکیه منتشر می شود.
2017-01-21 14:02:29

یادی از «ابوالحسن نجفی» در نخستین سالگرد درگذشت وی
همزمان با نخستین سالگرد درگذشت استاد ابوالحسن نجفی روز یکشنبه سوم بهمن نشستی در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.
2017-01-21 12:22:46

فهرست مطالب شمارۀ 332 «جهان کتاب»
شمارۀ جدید جهان کتاب - 332 (سال بیست و یکم، شمارۀ 10، دی 1395) به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان منتشر شد.
2017-01-21 10:57:56

برگزاری نشست «زبان فارسی در آسیای میانه»
نشست «زبان فارسی در آسیای میانه» روز شنبه دوم بهمن در سرای اهل قلم برگزار می شود.
2017-01-20 17:01:38

برگزاری کارگاه «نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی با محوریت میراث خطی فارسی در شبه قاره هند»
کارگاه «نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی با محوریت میراث خطی فارسی در شبه قارۀ هند» با تدریس دکتر عارف نوشاهی پنجشنبه 30 دی برگزار می شود.
2017-01-18 17:33:35