• الرحلة المکیة

  الرحلة المکیة نگاشتۀ سید علی مشعشعی، از مهم‌ترین نگاشته‌ها در باب سلسلۀ مشعشعیان است.

 • مجموعه رسائل

  آنچه پیش رو دارید تصويرى از نسخۀ خطی‌ای است به شمارۀ 11574 که در كتابخانۀ ملى ايران نگهداری می‌شود، و در تاریخ 420 هـ کتابت شده است.

 • تکملۀ نفحات الانس

  تکملۀ نفحات الانس رساله‌ای است که رضی‌الدّین عبدالغفور لاری (د: 912 ق.) در گزارش احوال و آثار استاد خود، نورالدّین عبدالرّحمان جامی (د: 898 ق.)، شاعر و صوفی معروف نوشت.

 • دیوان هاتف اصفهانی

  سید احمد حسینی اصفهانی، متخلّص به «هاتف» در سال‌های ابتدایی قرن دوازدهم در اصفهان به دنیا آمد. او را «حکیم اصفهانی» و یا «طبیب اصفهانی» نیز خوانده‌اند.

مجله مطالعات ايراني
شمارۀ جدید مجلۀ مطالعات ايرانی (سال پانزدهم، شماره 30، پاييز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان منتشر شد.
2017-06-21 15:47:24

علوم غریبه در طول تاریخ
کمتر فرهنگ یا آیینی فاقد پس‌زمینۀ علوم غریبه است.
2017-06-21 12:29:07

چاپ کتابی دربارۀ تاریخ ایران درشاهنامه
کتاب «تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی» نوشته آصف خلدانی به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.
2017-06-21 11:49:48

بيست مقاله درباره شاهنامه و ادب حماسي ايران در نيم‌پخته ترنج
نیم پخته ترنج در بردارندهٔ بیست مقالهٔ تحقیقی دربارهٔ شاهنامه و ادب حماسی ایران است.
2017-06-20 15:21:24

دو واژۀ نویافتۀ فارسی میانه از نامه‌های منوچهر
منوچهر، پسر جوان‌جم، موبدان موبد پارس و کرمان در سدۀ سوم هجری، در پاسخ به بدعت برادرش زادسپرم، موبدان موبد سیرجان، در باب آیین تطهیر برشنوم، سه نامه به فارسی میانه به مردم سیرجان و زادسپرم و بهدینان ایران نوشت که مجموعۀ آنها موسوم به نامه‌های منوچهر است.
2017-06-20 14:24:21

از سمند رزم تا اسبان جان: اسب در اندیشه و هنر ایرانی از عصر باستان تا صفویه
از سمند رزم تا اسبان جان: اسب در اندیشه و هنر ایرانی از عصر باستان تا صفویه به کوشش ناهید جعفری دهکردی از سوی نشر تایماز منتشر شد.
2017-06-19 15:06:03

اصطلاحات فنّ موسیقی در اشعار مانوی
در بررسی قطعات منظوم متون مانوی، پیوسته باید این نکته را در نظر داشت که قطعۀ پیش رو عموماً کلامِ آواز یا تصنیف بوده است.
2017-06-19 13:34:42