مرکز پژوهشی میراث مکتوب
مسألۀ ویراست تازه، تجدید چاپ

پیشرفت فناوری امکاناتی در اختیار نویسندگان، پژوهشگران و ناشران نهاده است که استفادۀ نادرست از آنها می‌تواند فوایدشان را به مضار بدل کند


 • چکیدۀ تاریخ ریاضیات ایران - ضمیمۀ 12 میراث علمی اسلام و ایران

  چکیدۀ تاریخ ریاضیات ایران ((پیوست دوازدهمین شمارۀ میراث علمی اسلام و ایران) تألیف ابوالقاسم قربانی به کوشش غلامحسین صدری افشار منتشر شد.

 • دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران»-12

  دوازدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال ششم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث - 76 - 77

  شمارۀ 76 – 77 فصلنامۀ گزارش میراث ( دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ دوم و سوم، پاییز – زمستان 1395 (انتشار بهار 1397)) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • آینۀ میراث 61

  شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

«تشکیلات و آداب دیپلماتیک در ایران؛ از آغاز قاجار تا پایان دوره ناصری» نقد می‌شود
کتاب «تشکیلات و آداب دیپلماتیک در ایران؛ از آغاز قاجار تا پایان دوره ناصری» در سرای اهل قلم نقد و بررسی می‌شود.
2018-08-12 16:11:52

معرفی شماره اول از جلد 24 (2018)، مجله نسخه‌های خطی شرقی
شماره اول از جلد 24 (2018)، مجله نسخه های خطی شرقی منتشر شد.
2018-08-12 13:17:14

ضمیمۀ 10 فصلنامۀ گزارش میراث

مآثر میرزا محمد شفیع (سندی از انتحال ادبی در عصر صفوی)
ضمیمۀ فصلنامۀ گزارش میراث (دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 76 – 77 (پیاپی ضمیمه: 10)) پاییز و زمستان 1395 با عنوان مآثر میرزا محمد شفیع (سندی از انتحال ادبی در عصر صفوی) اثر مطیع بن محمود، متخلص به عرفان با مقدمه و تصحیح محمدرضا ابوئی مهریزی منتشر شد.
2018-08-12 12:34:51

عهد حُسام (سفرنامۀ لرستان و خوزستان) - چاپ دوم
محمود میرزا قاجار (1214-1271 ق) از فرزندان ادیب و شاعر فتحعلى شاه قاجار است و از او آثار زیادى در زمینه تاریخ و ادبیات بر جاى مانده است.
2018-08-11 16:11:36

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) برگزار می شود.
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) برگزار می شود.
2018-08-11 14:40:39

كاركرد منابع جانبی در نقد و تصحيح متون باتكيه بر نقش ولی نامه در تصحيح تذكرةالاوليای عطار
توجه به منابع جانبی یا فرعی در نقد و تصحیح متون كهن كاربرد ویژه ای دارد. این گونه منابع با متن تصحیح شده ارتباط هایی فرعی مانند تاریخی و محتوایی و ساختاری دارد.
2018-08-11 13:00:44

انتشار شماره 90 میراث شهاب
شمارۀ جدید میراث شهاب، فصلنامۀ تخصصی کتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی در سرفصلهایی چون مقالات، کتابشناسی، معرفی کتاب، تصحیح متون، نسخه شناسی و قم پژوهی منتشر شد.
2018-08-11 11:34:37