• آینۀ میراث - 60

  شمارۀ 60 نشریۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1396)

 • گزارش میراث - 73 -72

  شمارۀ 72 – 73 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1394))

 • گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا به شمارۀ Qr.11586) )

  ضمیمۀ شمارۀ 7 گزارش میراث با موضوع گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا (به شمارۀ Qr.11586) به کوشش محمود امیدسالار منتشر شد.

 • آینۀ میراث 59

  شمارۀ جدید آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژه پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1395 (پیاپی 59)).

گرامیداشت دکتر منصوره اتحادیه
یازدهمین دوره عصر کتاب به گرامیداشت دکتر منصوره اتحادیه تاریخ نگار و ناشر اختصاص دارد.
2017-10-22 14:42:31

سنایی نمایندۀ دورۀ گذرا
سنایی در دوره‌ای زندگی می‌کند که شرق ایران به لحاظ فرهنگی در حال انتقال از یک پارادایم به پارادیم دیگر است.
2017-10-22 14:09:52

وزیر مغربی (370ـــ418 ق) و روش شناسی المصابیح فی تفسیر القرآن (رساله دکتری)
این عنوان رساله‌ای است که من برای دریافت مدرک دانشگاهی ام در سال ۱۳۹۴ نوشته‌ام.
2017-10-22 14:00:40

تذکره نویسی در قلمرو عثمانی
تذکره نویسی در آسیای صغیر از آغاز شکل گیری، زیر نفوذ تذکره های فارسی بود.
2017-10-22 13:14:28

سیزدهمین دفتر از دفاتر کیمیا
سیزدهمین دفتر از دفاتر کیمیا با مقالاتی دربارۀ ادبیات، هنر و عرفان به کوشش سیداحمد بهشتی شیرازی منتشر شده است.
2017-10-21 16:19:48

فراخوان مقاله همایش ملی هزاره باباطاهر
فراخوان مقاله همایش ملی هزاره باباطاهر اعلام شد.
2017-10-21 14:27:12

مراسم اعطای چهارمین جایزۀ استاد ایرج افشار
مراسم اعطای چهارمین جایزۀ استاد ایرج افشار به بهترین پایان نامه در رشتۀ کتابداری روز یگشنبه 30 مهر برگزار می شود.
2017-10-21 13:30:56