دوره سیاق
اعطای گواهینامه به شرکت‌کنندگان دورۀ مقدماتی آموزش سیاق
به شرکت‌کنندگان در کارگاه تخصصی آموزش سیاق در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب گواهینامه پایان دوره اعطا شد.
2019-04-18 14:29:58

فارابی
فراخوان همایش فارابی منتشر شد
فراخوان همایش «بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی» از سوی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
2019-04-17 16:48:22

نسخه‌های عکسی
فهرست نسخه‌های عکسی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
سومین مجلد از فهرست نسخه‌ها عکسی کتابخانۀ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی منتشر شد.
2019-04-17 12:32:13

ادب فارسی
انتشار «دریچه‌ای به ادب فارسی» در هندوستان
کتاب «دریچه‌ای به ادبِ فارسی» شامل مجموعه‌ای از مقالات درباره زبان و ادبیات فارسی در هندوستان منتشر شد.
2019-04-17 12:11:46

هزار و یک روز
ریشه‌های «هزارویک‌روز» در ادبیات ترکی و فارسی
پروفسور مارزلف ضمن جستجوی ریشه‌های کتاب «هزار و یک روز» تأثیر این منابع را در ادبیات جهان بررسی کرده است.
2019-04-16 12:40:35

دو رساله
دو رساله عرفانی
دو رساله عرفانی، به تصحیح جمشید جعفری‌جزه، از سوی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر شد.
2019-04-16 12:04:05

تشریح الحروف
انتشار کتاب «تشریح الحروف» در هندوستان
دکتر محمد قمر عالم از استادان گروه فارسی دانشگاه اسلامی عَلیگر هندوستان، «تشریح الحروف» را تصحیح کرد.
2019-04-16 11:22:20