جَلوَت کُرونا و خلوتِ اهل فرهنگ

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، تاکنون چند برنامۀ اینستاگرامی (Live) داشته، و طیّ هفته­‌های آینده می‌کوشد تا تهدید کرونایی به فرصت استفاده از ابزارهای رایگان جهانی تبدیل شود.


 • «رسائل خواجو» منتشر شد

  «رسائل خواجو» با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی و دکتر محمد شادروی‌منش از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

 • زبان خیال‌انگیز نظامی

  «زبان خیال‌انگیز نظامی» نوشتۀ هلموت ریتر با ترجمۀ سعید فیروزآبادی به عنوان 340مین کتاب مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ترجمه شد.

 • «رِسالةٌ فی اوجاع المَفاصِلِ وَ علاجِهِا» منتشر شد

  «رِسالةٌ فی اوجاع المَفاصِلِ وَ علاجِهِا» و «مقالة فی النقرس» نوشتۀ زکریای رازی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • «تحفۀ سلطانیه» مشتمل بر مکاتیب سلطانی و اخوانی

  «تحفۀ سلطانیه ( نامه‌ها، مکتوبات و منشآت)» تألیف حسن بن گل‌محمد ‌بن قلی‌محمد (سدۀ دهم و یازدهم هجری) مجموعه‌ایست مشتمل بر مکاتیب سلطانی و اخوانی که با تصحیح محبوبه مسلمی‌زاده انتشار یافته است.

 • رسالۀ طنز انتقادی «زرندیّه»

  «زرندیّه» تألیف میرزا اسدالله یمین اسفندیاری (موفق السلطان) به کوشش رضا کردی کریم‌آبادی، از سوی مؤسسۀ پژ‌وهشی میراث مکتوب و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد زرند به چاپ رسیده است.

 • «طبایع الحیوان» در دو جلد منتشر شد

  «طَبَائِعُ ‌الحَیَوان» بیست و دومین کتاب از مجموعۀ علوم و فنون و سیصد و سی و ‌سومین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فهرست نسخه‌هایِ خطّی فارسی در موزه اَلوَر هندوستان
در دانشگاه دهلی رساله‌ای با عنوان «فهرست نسخه‌هایِ خطی فارسی در موزه اَلوَر» به پژوهش سُنپا کُماری و به راهنمایی دکتر چَندَر شیکر دفاع شده است.
2020-08-15 15:15:34

دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی
سجاد آیدنلو در مقالۀ «دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی» به بررسی ابیاتِ غیراصیل و منسوب به فردوسی پرداخته است.
2020-08-12 14:42:37

نسخۀ آنلاین لغت‌نامۀ دهخدا رونمایی شد
نسخۀ آنلاین «لغت‌نامۀ دهخدا» در وبگاه جدید مؤسسۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی قرار گرفته است.
2020-08-12 12:42:41

نگاه روانشناسانۀ شمس تبریزی به مدل‌های دوستی
بیست و هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی به موضوع «دوستی: اساس خلقت و پایۀ زندگی از منظر شمس تبریزی» اختصاص داشت.
2020-08-12 12:29:35

دهمین شمارۀ «معارف منطقی»
دهمین شماره از نشریه علمی پژوهشی «معارف منطقی» به همت مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شد.
2020-08-12 12:22:15

شمارۀ 24 فصلنامۀ «حکمت اسلامی»
بیست و چهارمین شمارۀ فصلنامه علمی پژوهشی «حکمت اسلامی» به همت مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
2020-08-12 12:15:15