• رسالۀ هفت دستگاه موسیقی ایرانی

  متن حاضر فهرستی از نام ها و اصطلاحات در موسیقی ایرانی است که در هفت دستگاه و یک خاتمه مرتب شده اند.

 • سیر و سلوک

  خواجه نصیرالدین طوسی (597 – 672 ق) یکی از بزرگترین دانشمندان جهان اسلام است که آثار و نگاشته های او در شکل گیری و تطور دانش و اندیشۀ اسلامی و به ویژه شیعی انکارناپذیر است.

 • رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا

  اخوان الصفا گروهی از دانشمندان برجسته در قرن چهارم، متخصص و صاحب نظر در علوم عقلی و علوم طبیعی زمان خود بودند.

 • پنج رسالۀ حروفیه

  نهضت حروفيه در سدۀ 8 ق. با رهبرى فضل‌اللّه استرآبادى (م 796 ق.) بر ضد تيموريان پديد آمد.

 • آینۀ میراث 61

  شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 74 – 75

  شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)).

 • گزارش میراث - ضمیمۀ 9

  ضمیمۀ 9 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 74 – 75 – بهار و تابستان 1395) منتشر شد.

 • قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

  ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال ششم، بهار و تابستان 1396 (پیاپی 11) با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» منتشر شد.

پنجمین شماره دوفصلنامه «سعدی‌شناسی» منتشر شد
هم‌زمان با برگزاری مراسم بزرگداشت سعدی، پنجمین شماره دوفصلنامه «سعدی‌شناسی» منتشر شد.
2018-04-21 11:41:02

به یاد استاد غلامحسین صدری­ افشار
به یاد استاد غلامحسین صدری­ افشار که صبح 28 فروردین بدرود حیات گفت.
2018-04-21 10:42:54

آخرین درس صدری افشار
دستِ مرگ، بامداد امروز (بیست‌وهشتم فروردین ۱۳۹۷)، (غلامحسین صدری افشار فرهنگ‌نویس برجسته و نامدار، زادهٔ بیست‌وچهارم اسفند ۱۳۱۳، ارومیه) را هم از ایران و ایرانیان گرفت.
2018-04-18 12:48:57

درآمدی كوتاه به واژگان‌شناسی
واژگان شناسی شاخه ای از علم زبان شناسی است که به مطالعۀ واژگان، یعنی مجموعه واحدهای واژگانی یک زبان و ویژگی های آن ها می پردازد.
2018-04-18 12:21:18

بزرگداشت سعدی شیرازی
مراسم بزرگداشت سعدی شیرازی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌گردد.‏
2018-04-18 11:21:29

کندوکاوی در تاریخ رباعی فارسی
کتاب «چهارخطی» نوشتۀ سید علی میرافضلی منتشر شد.
2018-04-18 11:05:41

مازندران در اسناد امین الضرب
کتاب حاضر، مازندران در اسناد امین الضرب، دهمین جلد از مجموعۀ اسناد خاندان مهدی است که منتشر می شود.
2018-04-17 15:39:40