• آینۀ میراث 58

  دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی (دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395 (پیاپی 58)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 68 - 69

  شمارۀ 69 - 68 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شد.

 • گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

  ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.

 • آینۀ میراث 57

  دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث - ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394 (پیاپی 57) منتشر شد.

شورش خراسان و صولت السلطنه هزاره
در خراسان نیز همانند دیگر بخش‌هایی از ایران که با حملة قوای نظامی شوروی و بریتانیا مواجه شد، شکست و فروپاشی تُند و سریع بود.
2017-01-17 11:28:09

گرامی‌داشت غلامحسین صدری افشار در سرای اهل قلم برگزار می‌شود
گرامیداشت استاد غلامحسین صدری افشار از سلسله نشست‌های عصر کتاب است که به همراه رونمایی از کتاب زندگینامه علمی دانشمندان اسلامی در سرای کتاب برگزار می‌شود
2017-01-16 14:33:07

سیری در غزل شناسی سعدی و خواجوی کرمانی
بررسی تاریخچۀ غزل در ادب فارسی، بیانگر تحولات بزرگ و درخور توجهی در ساختار و درون‌مایه این نوع غنایی است.
2017-01-16 13:14:36

ناگزران دل است نوبت غم داشتن
از دریافت خبر درگذشت دوست دانشمند بزرگوارم شادروان دکتر عباس ماهیار چند روز گذشته است.
2017-01-16 11:59:28

در پانزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی مطرح شد:

ارائۀ راهکارهایی برای بهبود وضعیت نسخ خطی
پانزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی عصر روز گذشته 26 دی در سالن قلم کتابخانۀ ملی برگزار شد.
2017-01-16 10:38:24

برگزیدگان میراث مکتوب در پانزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی
دو کتاب کامل التعبیر (اثری جامع به زبان فارسی در خوابگزاری و تعبیر رویا) و ضیاء شهاب (شرح فارسی شهاب الأخبار قاضی قضاعی درگذشتۀ 454 ه.ق)) در پانزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی برگزیده شدند.
2017-01-15 20:27:51

مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 13

«دستور مخنصر تاریخی زبان فارسی» در ترازوی نقد
کتاب دستور مختصر تاریخ زبان فارسی نوشتۀ دکتر خسرو فرشیدورد از جمبه آثار انگشت شماری است که در حوزۀ دستور تاریخی زبان فارسی نوشته شده است.
2017-01-15 11:45:10