• دیوان غیاث الدین کُجُجی

  خواجه غیاث‌الدین شیخ محمّد کُجُجانی، مشهور به خواجه شیخ، در دوران سلطان اویس ایلکانی و فرزند او، سلطان حسین، شیخ الاسلام آذربایجان بود.

 • خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن)

  تذكرۀ خلاصة الاشعار و زبدة الافكار، تألیف میر تقی الدین محمد بن علی حسینی كاشانی متخلص به ذكری و مشهور به میر تذكره است كه بین سال‌های 976ـ 1016 ق. تألیف و نگارش آن به انجام رسیده است.

 • کتاب الملخص فی اللغة

  کتاب الملخص فی اللغة تألیف ابوالفتح حمدبن احمدبن حسین بادی معروف به کافی است.

 • ترجمۀ کتاب الملل و النحل

  ملل‌و‌نحل‌نویسی، نوعی است از انواع نگارش‌های دنیای قدیم اسلامی که به شرح و توصیف باور گروه‌های دینی گوناگون، و در برخی موارد نقد و نقض عقاید آنان، اختصاص دارد.

 • آینۀ میراث 58

  دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی (دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395 (پیاپی 58)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 68 - 69

  شمارۀ 69 - 68 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شد.

 • گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

  ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.

 • آینۀ میراث 57

  دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث - ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394 (پیاپی 57) منتشر شد.

شب محمود عبادیان
شب دکتر محمود عبادیان سه شنبه ۱۶ آذرماه در کانون زبان پارسی برگزار می شود.
2016-12-03 16:46:07

«ارمغان نشاط»؛ نگاهی به برخی از شهر‌ها و بزرگان دوره‌ی صفوی
«ارمغان نشاط»، نگاهی اجمالی به اصفهان و سبزوار در عهد صفوی و زندگانی محقق سبزواری و خاندان‌های شیخ‌الاسلام و نشاط دارد.
2016-12-03 15:59:07

فرهنگ سمبل‌ها، اساطير و فولكلور
منشا اثر حاضر علاقه به نمادهاست.
2016-12-03 15:02:59

نامه منظوم دکتر شفیعی کدکنی به استاد مهدوی دامغانی
نامه منظوم دکتر شفیعی کدکنی به استاد مهدوی دامغانی و بیان اشتیاق به زیارت حضرت امام رضا (ع).
2016-12-03 14:10:37

شمارۀسوم ایرانشهر امروز
تازه ترین شمارۀ ایرانشهر امروز (نشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ، مهر 1359) به صاحب امتیازی مؤسسۀ فرهنگی هنری معارف رایزن منتشر شد.
2016-12-03 13:42:14

از کتیبه‌ها چه می‌توان دریافت؟
این کتاب شاملِ پیکره‌ یا مجموعه‌ای است از کتیبه‌های بناها و یادگاری‌های برجامانده از پنج قرنِ نخستِ اسلامی در ایران‌زمین.
2016-11-29 15:01:00

فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی جلد سوم (شماره 1001 تا 1500)
پیشتر در دو گفتار مستقل، مجلد اول و دوم این مجموعه نوپا و پربار معرفی شده بود.
2016-11-29 12:53:10