حقوق مادی مؤلفان؛ از خلأهای قانونی تا بازارهای مکارۀ سودجویان

حقوق مؤلفان، مصححان، مترجمان و کلیۀ پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری در سال 1348 به تصویب رسیده و با اندک اصلاحاتی همچنان ملاک عمل است و بدان استناد می‌شود.


 • گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

  ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.

 • آینۀ میراث 57

  دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث - ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394 (پیاپی 57) منتشر شد.

 • گزارش میراث 66 - 67

  شمارۀ 66 – 67 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث - (دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1393).

 • آینۀ میراث 56

  دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره اول، بهار و تابستان 1394(پیاپی 56)

قلندرنامه‌ای به نام آداب‌ الطّریق
قلندریه نام یک فرقه نبوده است. از قرن هفتم هجری به بعد قلندری نام یک جریان و مکتبی در تاریخ تصوف بوده که با آیین فتوت یا جوانمردی ارتباط داشته است.
2016-10-26 14:57:31

اعلام برنامۀ همایش «شعر، ادب و عرفان آذربایجان در قرن هشتم تا دهم هجری»
برنامۀ همایش «شعر، ادب و عرفان آذربایجان در قرن هشتم تا دهم هجری» که 11 و 12 آبان ماه سال جاری در شهر تبریز برگزار می شود، اعلام شد.
2016-10-26 14:16:10

انتشار دومین شمارۀ ایرانشهر امروز
دومین شمارۀ ایرانشهر امروز (سال اول، شماره 2، تير و مرداد 1395) ماهنامه مطالعات ايراني و نقد كتاب به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگي هنری معارف رايزن منتشر شد.
2016-10-26 12:57:09

سکه های ایران پیش از اسلام
این اثر دو هدف اساسی را دنبال می کند: نخست، نمایش و معرفی سکه های موجود در گنجینۀ آستان قدس رضوی و دوم، بررسی موشکافانه ویژگی های کلی سکه های پیش از اسلام.
2016-10-26 11:22:31

فصلنامۀ نقد کتاب میراث در گام هشتم
هشتمین شمارۀ فصلنامۀ نقد کتاب میراث (سال دوم، زمستان 1394) به صاحب امتیازی مؤسسۀ خانۀ کتاب منتشر شد.
2016-10-25 16:00:58

فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی
در دهۀ اخیر با شناخت این واقعیت که زبان‌شناسی در شکل بومی‌اش در خدمت زبان و ادب فارسی و زبان‌های ایران است، مجموعۀ وسیعی از دانشجویان این رشته به مطالعۀ ادب فارسی گرایش داشته‌اند.
2016-10-25 14:27:45

بررسی تطبیقی مضمون های کتاب «ذیلِ نَفثَة المَصدور » با امثال و حکم عربی
کتاب ذیل نفثه المصدور تألیف نجم الدین ابوالرجاء قمی که در حدود 584 قمری نوشته شده، متضمن شرح حال هفده تن از وزیران سلجوقی، از دوره دوم وزارت قوام الدین درگزینی تا پایان وزارت عزیز الدین کاشی است.
2016-10-25 12:52:49