• گزارش میراث 74 – 75

  شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)).

 • قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

  ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال ششم، بهار و تابستان 1396 (پیاپی 11) با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» منتشر شد.

 • یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة

  ضمیمۀ 8 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة تإلیف مسعود قاسمی.

 • میراث علمی اسلام و ایران 11

  شمارۀ جدید میراث علمی اسلام و ایران دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی (سال ششم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1396) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

انتشار یکصد و بیست و دومین شماره بخارا
یکصد و بیست ودومین شماره بخارا در ششصد و چهل صفحه منتشر شد.
2018-01-21 14:57:00

هفت جستار عرفانی
این کتاب حاوی هفت جستار در باب عرفان و تصوف است.
2018-01-21 13:42:20

انتشار کتاب سیر و سلوک
خواجه نصیرالدین طوسی (597 – 672 ق) یکی از بزرگترین دانشمندان جهان اسلام است که آثار و نگاشته های او در شکل گیری و تطور دانش و اندیشۀ اسلامی و به ویژه شیعی انکارناپذیر است.
2018-01-21 11:50:27

بیست و پنج مقاله و یادداشت سجاد آیدنلو دربارۀ شاهنامه و ادب حماسی ایران
در حضرت سیمرغ مجموعه مقالات دکتر سجاد آیدنلو، محقق شاهنامه و ادب حماسی ایران است و بیست‌وپنج مقاله و یادداشت تخصصی در حوزۀ شاهنامه‌شناسی و مطالعات حماسی را دربرمی‌گیرد.
2018-01-20 15:01:54

نخستين برگردان فارسی از نسخه پارسی باستان سنگ‌نبشته بيستون
یکی از مهم ترین آثار تاریخی ایران زمین سنگ نبشته و نقش برجستۀ داریوش بزرگ، شاهنشاه هخامنشی است. این یادمان باشکوه، هشتمین اثر فهرست میراث جهانی است.
2018-01-20 11:51:45

یکصد و پنجمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

«داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)»
یکصد و پنجمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «داریوش در آستانۀ سرزمین سکاها: نگاهی به کشف یک کتیبۀ هخامنشی در فاناگوریا (جنوب روسیه)» روز چهارشنبه 4 بهمن برگزار می شود.
2018-01-17 19:19:57

رونمایی از کتاب میراث حقیقی (مجموعه مقالات دکتر محسن جعفری مذهب)
در سالروز تولد دکتر محسن جعفری مذهب و به پاس سالها تلاش و خدمات فرهنگی این استاد فقید مراسم رونمایی از کتاب میراث حقیقی (مجموعه مقالات دکتر محسن جعفری مذهب) برگزار خواهد شد.
2018-01-15 15:12:21

جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید