مسألۀ ویراست تازه، تجدید چاپ

پیشرفت فناوری امکاناتی در اختیار نویسندگان، پژوهشگران و ناشران نهاده است که استفادۀ نادرست از آنها می‌تواند فوایدشان را به مضار بدل کند


 • گزارش میراث - 76 - 77

  شمارۀ 76 – 77 فصلنامۀ گزارش میراث ( دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ دوم و سوم، پاییز – زمستان 1395 (انتشار بهار 1397)) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • آینۀ میراث 61

  شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث 74 – 75

  شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396)).

 • گزارش میراث - ضمیمۀ 9

  ضمیمۀ 9 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 74 – 75 – بهار و تابستان 1395) منتشر شد.

فرهنگ بلوچی - فارسی (جلد اول)
فرهنگ بلوچی-فارسی (جلد اول) شامل بیش از شصت هزار واژه و اصطلاح بلوچی و معنی آنها به فارسی منتشر شد.
2018-07-22 14:29:20

فراخوان مقالۀ اولین کنفرانس ملی دوسالانۀ باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران اعلام شد.
2018-07-22 13:10:06

ارزش شاهنامه در گزارش سقوط هپتالیان
در سایۀ خطر دشمن مشهور غربی و شهرت جنگ های ایران و روم، دربارۀ بحران هایی که دشمنان شرقی ساسانیان به راه می انداختند کمتر سخن به میان آمده است.
2018-07-22 12:06:28

متن کامل سخنرانی دکتر محمد باقری در همایش «میراث علمی شاهرود. بسطام. خرقان»
پنل علمی همایش «میراث علمی شاهرود. بسطام. خرقان» روز 31 خرداد در سالن اجتماعات هتل قصر بسطام برگزار شد.
2018-07-22 11:11:01

استعاره و شناخت
از دهۀ 1980 میلادی به بعد، پژوهش دربارۀ استعاره‌های مفهومی به یک حوزۀ مطالعۀ کانونی در زبان‌شناسی شناختی تبدیل شده است.
2018-07-21 15:11:52

تقدیر از جامع التورایخ (تاریخ مبارک غازانی) در آئین تجلیل از شایستگان تقدیر جایزۀ کتاب سال
آئین تجلیل از شایستگان تقدیر سی‌و‌چهارمین دورۀ جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه (یکم مرداد ماه) در پژوهشکدۀ فرهنگ، هنر و معماری برگزار می‌شود.
2018-07-21 14:26:54

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار
کتاب حاضر که برای نخستین بار انتشار می یابد مجلدی دیگر است از خاطرات روزانۀ مهم ترین پادشاه قاجار، ناصرالدین شاه که از رجب 1284 ق، تا صفر 1287 ق را دربرمی گیرد.
2018-07-21 13:46:14