مرکز پژوهشی میراث مکتوب
مسألۀ ویراست تازه، تجدید چاپ

پیشرفت فناوری امکاناتی در اختیار نویسندگان، پژوهشگران و ناشران نهاده است که استفادۀ نادرست از آنها می‌تواند فوایدشان را به مضار بدل کند


 • چکیدۀ تاریخ ریاضیات ایران - ضمیمۀ 12 میراث علمی اسلام و ایران

  چکیدۀ تاریخ ریاضیات ایران ((پیوست دوازدهمین شمارۀ میراث علمی اسلام و ایران) تألیف ابوالقاسم قربانی به کوشش غلامحسین صدری افشار منتشر شد.

 • دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران»-12

  دوازدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال ششم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • گزارش میراث - 76 - 77

  شمارۀ 76 – 77 فصلنامۀ گزارش میراث ( دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ دوم و سوم، پاییز – زمستان 1395 (انتشار بهار 1397)) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 • آینۀ میراث 61

  شمارۀ 61 دوفصلنامۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

احمد جام و تذكره نویسان در حكایتی از جنگی دست نویس و «مقامات ژنده پیل»
تحلیل بازنویسی متون ادبی در دوره های مختلف تاریخی با توجه به تغییرات زبانی، در حوزه واژگان، نحو و بلاغت می تواند دگرگونی مفاهیم و تصاویر مندرج در آن آثار و تاثیر تغییرات تاریخی بر متون را نشان دهد.
2018-08-21 15:02:44

گزارشی از شصت و سومین نشست دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
شصت و سومین نشست دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 24 مرداد 1397 برگزار شد.
2018-08-21 12:49:21

فرهنگ توصیفی اصطلاحات زبان‌شناسی
فرهنگ‌ها فهرستی از واژگان عادی یا موضوعی یک زبان هستند که بر طبق اصول و روش‌های خاصی گردآوری و بر اساس حروف الفبایی تنظیم شده.
2018-08-21 10:43:19

بازخوانی عرفانی هنرهای تجسمی
جای خالی دریافت های عاطفی و معنایی در زبان تصویر امروز محسوس است.
2018-08-20 15:24:41

انتشارِ شمارۀ 41 نامۀ انجمن
فصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر»، سالِ چهاردهم، شماره اوّل، بهار 1397 از سوی انجمنِ آثار و مفاخر فرهنگی ، ویژه شبه قارّه منتشر شد.
2018-08-20 14:22:15

گنجینۀ همدان در یک کتاب
این کتاب شامل فهرست توصیفی 445 نسخۀ خطی موجود در گنجینۀ نسخه های خطی است.
2018-08-20 13:31:57

تحلیل انتقادی تصحیحات و چاپ های «دیوان شمس تبریزی»
این مقاله به چند و چون تصحیح فروزانفر از غزلیات، چاپ های قبل و بعد از آن و گزیده مفصل شفیعی تنها از منظر نسخه شناسی و تصحیح پرداخته است.
2018-08-20 11:11:50