• الرحلة المکیة

  الرحلة المکیة نگاشتۀ سید علی مشعشعی، از مهم‌ترین نگاشته‌ها در باب سلسلۀ مشعشعیان است.

 • مجموعه رسائل

  آنچه پیش رو دارید تصويرى از نسخۀ خطی‌ای است به شمارۀ 11574 که در كتابخانۀ ملى ايران نگهداری می‌شود، و در تاریخ 420 هـ کتابت شده است.

 • تکملۀ نفحات الانس

  تکملۀ نفحات الانس رساله‌ای است که رضی‌الدّین عبدالغفور لاری (د: 912 ق.) در گزارش احوال و آثار استاد خود، نورالدّین عبدالرّحمان جامی (د: 898 ق.)، شاعر و صوفی معروف نوشت.

 • دیوان هاتف اصفهانی

  سید احمد حسینی اصفهانی، متخلّص به «هاتف» در سال‌های ابتدایی قرن دوازدهم در اصفهان به دنیا آمد. او را «حکیم اصفهانی» و یا «طبیب اصفهانی» نیز خوانده‌اند.

دربارۀ آثار شیخ صدوق
درباره آثار شیخ صدوق - در حاشیه یک مقاله درباره آثار شیخ صدوق
2017-06-25 14:32:21

شمارۀ جدید ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی»
میراث مکتوب - شمارۀ جدید میراث ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی» (سال اول، بهمن و اسفند 1395، شماره 2 و 3 ) با یادنامه‌ای برای استاد عباس زریاب خویی منتشر شد.
2017-06-25 12:36:25

رساله در فن موسیقی
کتاب «رساله در فن موسیقی» از زمره متون نظری در علم موسیقی است.
2017-06-25 11:47:39

سرقت ادبی سه منظومه پهلوانی در قرن دهم: فرامرزنامه كوچك، شبرنگ نامه و سام نامه
تاكنون درباره سراینده سام نامه بحث های بسیاری بین پژوهندگان درگرفته است.
2017-06-24 15:15:17

مبانی اسطوره شناسی
کتاب «مبانی اسطوره‌شناسی» نوشته‌ی عباس مخبر و شامل هشت فصل است.
2017-06-24 12:57:22

شمارۀ 71 فصلنامه متن پژوهی ادبی
شمارۀ جدید فصلنامۀ متن پژوهی ادبی (شماره 71، بهار 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
2017-06-24 12:01:43

مجله مطالعات ايراني
شمارۀ جدید مجلۀ مطالعات ايرانی (سال پانزدهم، شماره 30، پاييز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان منتشر شد.
2017-06-21 15:47:24