دوشمارۀ 20-19 «میراث علمی اسلام و ایران»

دوشمارۀ 20-19 دوفصلنامه «میراث علمی اسلام و ایران» (سال دهم ـ شماره‌های اول و دوم ـ سال 1400) به سردبیری محمد باقری و با انتشار مقالاتی در حوزۀ تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی منتشر شد.

2022-10-30 17:51:21

شمارۀ 18 «میراث علمی اسلام و ایران»

شمارۀ 18 دوفصلنامه «میراث علمی اسلام و ایران» (سال نهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1399) به سردبیری محمد باقری و با انتشار مقالاتی در حوزۀ تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی منتشر شد.

2022-04-13 18:34:39

شمارۀ 17 دوفصلنامه «میراث علمی اسلام و ایران»

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی با عنوان «میراث علمی اسلام و ایران» (سال نهم ـ شمارۀ اول ـ بهار و تابستان 1399) به سردبیری دکتر محمد باقری منتشر شد.

2021-09-22 17:42:00

شمارۀ 16 «میراث علمی اسلام و ایران»

شانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال هشتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1398) منتشر شد.

2020-12-29 17:44:18

پانزدهمین شمارۀ «میراث علمی اسلام و ایران»

پانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران»، ویژۀ بهار و تابستان 1398، منتشر شد.

2020-04-10 15:17:56

شمارۀ 14 دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران»

چهاردهمین شمارۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال هفتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1397) منتشر شد.

2019-10-26 17:22:30

از علت افول تمدن‌ها تابررسی خط فارسی درشمارۀجدید «میراث علمی اسلام و ایران»

سیزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (سال هفتم ـ شمارۀ اول ـ بهار و تابستان 1397) با هشت مقاله و یک رساله به همراه بخش معرفی کتاب منتشر شد.

2019-02-02 13:51:22

چکیدۀ تاریخ ریاضیات ایران - پیوست 2 میراث علمی اسلام و ایران

چکیدۀ تاریخ ریاضیات ایران ((پیوست دوازدهمین شمارۀ میراث علمی اسلام و ایران) تألیف ابوالقاسم قربانی به کوشش غلامحسین صدری افشار منتشر شد.

2018-08-12 15:31:48

دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران»-12

دوازدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال ششم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2018-08-12 15:28:34

قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه

ضمیمۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال ششم، بهار و تابستان 1396 (پیاپی 11) با عنوان «قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه» منتشر شد.

2017-12-16 11:23:00

صفحه‌ها