آینۀ میراث 56

دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره اول، بهار و تابستان 1394(پیاپی 56)

2015-10-26 06:02:00

آینۀ میراث 55

دوفصلنامۀ علمی- پژوهشی ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال دوازدهم، شمارۀدوم، پاییز و زمستان 1393 (پیاپی 55)

2015-04-21 06:02:00

آینۀ میراث 54

دوفصلنامۀ علمی- پژوهشی ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال دوازدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1393 (پیاپی 54)

2014-12-09 06:02:00

آینه میراث 53

دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی ویژه کتابشناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون – دورۀ جدید، سال یازدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1392 (پیاپی 53)

2014-09-28 06:02:00

آینه میراث 52

دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی ویژۀ کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دورۀ جدید سال یازدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1392(پیاپی 52)

2014-01-08 06:02:00

آینه میراث 51

دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینه میراث ویژۀ کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون، دورۀ جدید، سال دهم، شمارۀ دوم ، پاییز و زمستان 1391 (پیاپی 51)

2013-07-11 06:02:00

آینه میراث 46

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1389 (پیاپی 46)

2012-12-13 06:02:00

آینه میراث44

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال هفتم، شماره اول، بهار-تابستان 1388 (پیاپی 44)

2012-12-12 06:02:00

آینه میراث 43

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1387 (پیاپی 43)

2012-12-11 06:02:00

آینه میراث 42

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال ششم، شماره سوم، پاییز 1387 (پیاپی 42)

2012-12-10 06:02:00

صفحه‌ها