یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة

ضمیمۀ 8 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة تإلیف مسعود قاسمی.

2017-12-20 13:31:56

گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا به شمارۀ Qr.11586) )

ضمیمۀ شمارۀ 7 گزارش میراث با موضوع گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا (به شمارۀ Qr.11586) به کوشش محمود امیدسالار منتشر شد.

2017-04-30 16:16:52

رشیدالدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق (نقدی بر رویکرد برخی تاریخ نگاران معاصر ایرانی)

ضمیمۀ 6 گزارش میراث با عنوان رشیدالدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق (نقدی بر رویکرد برخی تاریخ نگاران معاصر ایرانی) نوشتۀ یوسف الهادی ترجمۀ محمد باهر منتشر شد.

2017-04-26 13:10:57

نقدی در تراروی نقد

تازه ترین ضمیمۀ نشریۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایرانشناسی دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 5، پاییز 1395) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2016-09-10 12:58:57

گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.

2016-08-01 12:29:31

ضمیمه 3 گزارش میراث- ویژه نامه نقد (1)

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی-
دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 3، زمستان 1391

2014-01-10 17:06:26

ضمیمه شماره 2 گزارش میراث- ویژه نامه انتحال و کتابسازی (1)

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی-
دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 2، تیرماه 1391

2014-01-09 14:45:00

ضمیمه شماره 1 گزارش میراث- یادنامه استاد ایرج افشار 2

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی
دورۀ دوم، سال پنجم، ضمیمۀ شمارۀ 1، اسفند 1390

2014-01-08 14:43:00
جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید