شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی

یکصد و پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به موضوع «شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی» اختصاص داشت.

2020-02-10 15:34:14

اهمیت زبانی «تفسیر بصائر یمینی» و «لطائف التفسیر»

یکصد و چهاردهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با معرفی کتاب‌های تفسیر بصائر یمینی و لطائف التفسیر برگزار شد.

2020-02-10 15:25:27

جایگاه و محتوای «دُستور المنجمین»

نشست 113 میراث مکتوب به رونمایی و معرفی کتاب «دُستور المنجمین» اختصاص داشت.

2020-02-08 15:15:25

نقش موادشناسی علمی در پژوهش نسخ خطی ایرانی

در یکصد و دوازدهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب دکتر ماندانا برکشلی دربارۀ «موادشناسی علمی نسخ خطی» سخن گفت.

2020-02-08 15:08:50

الموت؛ پناهگاه دانش در ایران

یکصد و یازدهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «میراث علمی و ادبی الموت و نویافته‌های باستان‌شناسی» برگزار شد.

2020-02-08 14:54:40

بررسی کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان

در یکصد و دهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب دکتر مرتضی رضوانفر دربارۀ «کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان» سخن گفت.

2020-02-05 16:04:01

هم‌اندیشی با نویسندۀ «فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان»

یکصد و نهمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به هم‌اندیشی با دکتر عارف نوشاهی اختصاص داشت.

2020-02-05 15:49:59

پابه‌پای ناصرخسرو بر جادۀ ابریشم

در یکصد و هشتمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب دکتر محمدرضا توکلی صابری به معرفی کتاب «سفر برگذشتنی» و چند و چون نگارش آن پرداخت.

2020-02-05 15:28:00

نشست «گیاهان در قرآن»

صد و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «گیاهان در قرآن» با سخنرانی دکتر بهرام گرامی برگزار شد.

2020-02-03 17:14:56

نقوش و کتیبه‌های خوزستان به روایت تصویر

یکصد و ششمین نشست علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به موضوع «نقوش و کتیبه‌های خوزستان به روایت تصویر» اختصاص داشت.

2020-02-03 16:45:25

صفحه‌ها