با عنوان « چهره گشايي و نقد و بررسي كتاب شجرة الملوك» برگزار شد

شصت و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « چهره گشايي و نقد و بررسي كتاب شجرة الملوك» و با سخنراني دكتر احسان اشراقي، جواد محمدي و دكتر منصور صفت گل (مصحح اثر)، روز دوشنبه 27 آبان 87 در اين مركز برگزار شد.

2008-11-17 15:00:00
دكتر منصور صفت گل در شصت و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

توجه به شجره الملوك، درحقيقت توجه به تاريخ ايران بود

دكتر منصور صفت گل در شصت و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: اگر من به شجره الملوك توجه كردم، در حقيقت مايل بودم به تاريخ ايران توجه كنم.

2008-11-17 15:00:00
در نشست « چهره گشايي و نقد و بررسي كتاب شجرة الملوك»

دكتر محمدي: شجره الملوك در واقع آرزوي گمشده ما بود

دكتر جواد محمدي در نشست « چهره گشايي و نقد و بررسي كتاب شجرة الملوك»گفت: شجره الملوك در واقع آرزوي گمشده ما بود، از موقعي كه با نام آن آشنا شده بوديم.

2008-11-17 15:00:00
در نشستي با عنوان « چهره گشايي، نقد و بررسي كتاب روضةالانوار خواجوي كرماني»

دكتر عابدي: شعر خواجو در شناختن شعر سعدي و حافظ مهم است

دكتر محمود عابدي در نشستي با عنوان « چهره گشايي، نقد و بررسي كتاب روضةالانوار خواجوي كرماني»، گفت: خواجو يك شاعر درجه دوم و حدواسط سعدي و حافظ است، اما شعر خواجو هم در شناختن شعر سعدي مهم است و هم در شناختن شعر حافظ و من به اين دليل به سمت خواجو رفته ام.

2008-10-20 16:00:00
دكتر مهدي نوريان در شصت و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

دكتر عابدي به نسخه هاي معتبر نزديك به زمان شاعر اكتفا كرده است

دكتر مهدي نوريان در شصت و هفمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: نسخه هاي روضه الانوار خيلي زياد است و دكتر عابدي كار محققانه و آگاهانه اي كردند كه از نسخه هاي متاخر، چشم پوشيده و به نسخه هاي معتبر نزديك به زمان شاعر اكتفا كرده است.

2008-10-20 16:00:00
با عنوان « چهره گشايي، نقد و بررسي كتاب روضةالانوار خواجوي كرماني» برگزار شد

شصت و هفمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و هفمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « چهره گشايي، نقد و بررسي كتاب روضةالانوار خواجوي كرماني» و با سخنراني دكتر مظاهر مصّفا، دكتر مهدي نوريان و دكتر محمود عابدي (مصحح اثر)، روز دوشنبه 29 مهر ماه 87 در اين مركز برگزار شد.

2008-10-20 15:00:00
در شصت و هفمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب عنوان شد:

دكتر ايراني: رمزگشايي از يك متن، به صرف نسخه‌بدل دادن نيست

دكتر اكبر ايراني در شصت و هفمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: رمز گشايي از يك متن، به صرف نسخه بدل دادن نيست كه آن هم خودش، تخصص و ممارست مي خواهد و تعهد، كه انتخاب نسخه بر چه اساسي بايد باشد و چه متني بايد انتخاب بشود و نسخه اصلي كار قرار بگيرد.

2008-10-20 15:00:00
در نشست « چهره گشايي، نقد و بررسي كتاب روضةالانوار خواجوي كرماني» عنوان شد:

دكتر مصّفا: به اندازه شمار انگشتان دست نسخه‌شناس نداريم

دكتر مظاهر مصّفا در نشستي با عنوان « چهره گشايي، نقد و بررسي كتاب روضةالانوار خواجوي كرماني» گفت: بدون تعارف بايد گفت كه ما به اندازه شمار انگشتان دست، نسخه شناس نداريم.

2008-10-20 15:00:00
در نشستي با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن »

دكتر امامي: ما يك قرآن داريم و بايد يك ترجمه هم داشته باشيم

دكتر ابوالقاسم امامي در نشستي با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن »، گفت: ما يك قرآن داريم و بايد يك ترجمه هم داشته باشيم. يك قرآن داريم و يك ترجمه فارسي هم داشته باشيم، يك ترجمه انگليسي و يك ترجمه فرانسوي.

2008-05-28 15:00:00
با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن » برگزار شد

شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن » و با سخنراني دكتر آذرتاش آذرنوش،دكتر ابوالقاسم امامي و سيد محمد عمادي حائري (مصحح اثر) روز چهارشنبه 8 خرداد 87 در اين مركز برگزار شد.

2008-05-28 15:00:00

صفحه‌ها