از سوي دكتر محمد سرور مولايي عنوان شد:

پيداشدن آثار پيشينيان، روشن شدن چراغي است در صحنۀ فرهنگ

دكتر محمد سرور مولايي از افغانستان معتقد است: هر برگي كه پيدا بشود از آثار پيشينيان ما، چراغي است كه در صحنۀ اين فرهنگ روشن مي شود. در پرتوي اين چراغ مي شود حلقه هاي ناپيوسته را به هم پيوند زد. كوشش و كشش تازه در عرصۀ تحقيق و تجسس به راه انداخت.

2009-02-02 15:00:00
با عنوان «چهره گشايي از نسخه برگردان دستنوشتي نويافته از تاريخ هرات» برگزار شد

هفتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هفتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان «چهره گشايي از نسخه-برگردان دستنوشتي نويافته از تاريخ هرات» و با سخنراني دكتر ناصر رهياب (افغانستان)، دكتر محمد سرور مولايي(افغانستان)، محمدرضا ابويي مهريزي و محمدحسن ميرحسيني( دو پژوهشگر اثر) روز دوشنبه 14 بهمن 87 در اين مركز برگزار شد.

2009-02-02 15:00:00
محمدحسن ميرحسيني در هفتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بايد هر نسخه اي را نسبت به خودش سنجيد

محمدحسن ميرحسيني در هفتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: بايد هر نسخه اي را نسبت به خودش سنجيد. از پيدا شدن اين نسخه كه مربوط به خراسان و هرات است، اظهار شادماني مي كنم و خوشحالم از اين كه منو به ياد هرات انداخت.

2009-02-02 15:00:00
با عنوان « نقد و بررسي كتاب مفاتيح الاسرار و مصابيح الابرار (تفسير شهرستاني)» برگزار شد

شصت و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « نقد و بررسي كتاب مفاتيح الاسرار و مصابيح الابرار (تفسير شهرستاني)» و با سخنراني حجت الاسلام دكتر سيد محمدعلي ايازي، سيد محمد عمادي حائري و دكتر محمدعلي آذرشب (مصحح اثر) روز دوشنبه 2 دي ماه 87 در اين مركز برگزار شد.

2008-12-22 16:00:00
حجت الاسلام دكتر ايازي در نشستي با عنوان « نقد و بررسي كتاب مفاتيح الاسرار و مصابيح الابرار »:

احتياج داريم با روش هاي مختلف به سراغ تفسير قرآن كريم برويم

حجت الاسلام دكتر سيد محمدعلي ايازي در نشستي با عنوان « نقد و بررسي كتاب مفاتيح الاسرار و مصابيح الابرار (تفسير شهرستاني)»، گفت: ما احتياج داريم با روش هاي مختلف به سراغ تفسير قرآن كريم برويم، چون شكي نيست كه قرآن كريم، لايه هاي گوناگوني دارد.

2008-12-22 16:00:00
دكتر محمدعلي آذرشب در نشستي با عنوان « نقد و بررسي كتاب مفاتيح الاسرار و مصابيح الابرار »:

فرهنگ اسلامي ما با اشخاصي مثل شهرستاني، راه را ادامه داده است

دكتر محمدعلي آذرشب در نشستي با عنوان « نقد و بررسي كتاب مفاتيح الاسرار و مصابيح الابرار (تفسير شهرستاني)» گفت: فرهنگ اسلامي ما فرهنگي پوياست كه هرگاه خواست در پشت يك دري قرار بگيرد، يك شخصي مثل شهرستاني، متصدي آن شد و آن در را شكست و راه را ادامه داد.

2008-12-22 16:00:00
در شصت و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

عمادي حائري: در تفسير شهرستاني، يك نظام دوگانه لحاظ شده است

سيد محمد عمادي حائري در شصت و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: در تفسير شهرستاني، يك نظام دوگانه يا يك نظام دوتايي يا مزدوج لحاظ شده، محكم در برابر متشابه و ناسخ در برابرمنسوخ.

2008-12-22 16:00:00
دكتر ايراني در شصت و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

گويي «شهرستاني»، امتناع و گرايش خاصي به مذهبي ندارد

دكتر ايراني در شصت و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « نقد و بررسي كتاب مفاتيح الاسرار و مصابيح الابرار (تفسير شهرستاني)» گفت: در مطالعه اجمالي كه روي تفسير شهرستاني كردم، ديدم كه شهرستاني، در واقع ملل النهلي هست كه گويي امتناع و گرايش خاصي به مذهبي ندارد.

2008-12-22 16:00:00
دكتر احسان اشراقي در شصت و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

كتاب شجره الملوك، شجره نامه اي است منظوم از روزگار باستان تا دوران صفوي شاه قاجار

دكتر احسان اشراقي در شصت و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: كتاب شجره الملوك، شجره نامه اي است منظوم از روزگار باستان تا روزگار كيشتائيان تا دوران صفوي شاه قاجار كه توسط سه شاه سيستاني اواخر قرن دوازدهم هجري قمري فراهم آمد.

2008-11-17 15:00:00
با عنوان « چهره گشايي و نقد و بررسي كتاب شجرة الملوك» برگزار شد

شصت و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « چهره گشايي و نقد و بررسي كتاب شجرة الملوك» و با سخنراني دكتر احسان اشراقي، جواد محمدي و دكتر منصور صفت گل (مصحح اثر)، روز دوشنبه 27 آبان 87 در اين مركز برگزار شد.

2008-11-17 15:00:00

صفحه‌ها