دكتر سهراب يزداني در شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

يكي از محاسن كتاب مرآت الوقايع مظفري، آوردن اشعار عاميانه است

دكتر سهراب يزداني در شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: يكي از محاسن كتاب مرآت الوقايع مظفري، به خصوص از دوره شرح مشروطيت به بعد، آوردن اشعار عاميانه است.

2007-12-10 15:00:00
با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»برگزار شد

شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم» و با سخنراني دكتر منصوره اتحاديه، دكتر سهراب يزداني،دكتر محمدرضا چيت ساز، جمشيد كيان فر، روز دوشنبه 19 آذر ماه 86 در اين مركز برگزار شد.

2007-12-10 15:00:00
دكتر ساكت در پنجاه و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

رمز ماندگاري و پويايي مولوي و مثنوي، تقليد از قرآن است

دكتر ساكت در نشستي با عنوان«اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي»، گفت: رمز جاودانگي، ماندگاري و پويايي مولوي و مثنوي، تقليد او از قران است.

2007-08-06 15:00:00
با عنوان« اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي» برگزار شد

پنجاه و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

پنجاه و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان« اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي» و با سخنراني دكتر سيد سلمان صفوي (انگلستان) و دكتر ساكت، روز دوشنبه 15 مرداد ماه 86 در اين مركز برگزار شد.

2007-08-06 15:00:00
دكتر ايراني در نشستي با عنوان«اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي»:

تصحيح متن، يك مهارت، يك هنر و يك تخصص است

دكتر اكبر ايراني در پنجاه و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: تصحيح متن، يك فن، يك مهارت، يك هنر و يك تخصص است.

2007-08-06 15:00:00
دكتر سيد سلمان صفوي در نشستي با عنوان« اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي»:

بحث ساختار و تعديل، در واقع يك نگاه فلسفي به متن است

دكتر سيد سلمان صفوي ازانگلستان، در نشستي با عنوان« اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي»، گفت: بحث ساختار و تعديل هم در واقع يك نگاه فلسفي به متن است.

2007-08-06 15:00:00
دكتر عارف نوشاهي در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

مجالس جهانگيري براي خواننده ايراني از بعد ديگري، جذاب است

دكتر عارف نوشاهي از پاكستان در نشستي با عنوان« نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري »، گفت: براي ما مردم شبه قاره، مجالس جهانگيري از يك بُعد اهميت دارد و فكر مي كنم براي خواننده ايراني از بعد ديگري، جذاب است.

2007-07-16 15:00:00
با عنوان«نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري» برگزار شد

پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان« نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري» و با سخنراني دكتر منصور صفت گل ، دكتر محمود عابدي، دكتر عارف نوشاهي از پاكستان (مصحح آثار)، روز دوشنبه 25 تيرماه ماه 86 در اين مركز برگزار شد.

2007-07-16 15:00:00
دكتر منصور صفت گل:

فرهنگ درباري مغولان هند را مي توان از كتاب مجالس جهانگيري استخراج كرد

دكتر منصور صفت گل در نشستي با عنوان « نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري »، گفت: در بررسي كه من از كتاب مجالس جهانگيري و اين 114 مجلسي كه در اين كتاب آمده، كردم، به بهترين شكل مي شود فرهنگ درباري مغولان هند را از خلال اين مجلس ها استخراج كرد.

2007-07-16 15:00:00
دكتر محمود عابدي در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

عارف نوشاهي يك متن بسيار بسيار دل انگيز را زنده كرده اند

دكتر محمود عابدي در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: دكتر عارف نوشاهي يك متن بسيار بسيار دل انگيز را زنده كرده اند و زنده كردن متن با اين چند جمله كه گفتند براي من بسيار بسيار حيرت انگيز و آموزنده بود.

2007-07-16 15:00:00

صفحه‌ها