دكتر اكبر ايراني در نشستي با عنوان« نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري » تاكيد كرد:

نشستي درباره دو اثر ارزشمند از دو حوزه شبه قاره و حوزه ماوراالنهر

دكتر اكبر ايراني در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: نشست امروز درباره دو اثر ارزشمند از دو حوزه شبه قاره و حوزه ماوراالنهر است.

2007-07-16 15:00:00
دكتر اكبر ايراني درپنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

تاليف و نگارش كتاب، جزيي از نشانه هاي برجسته تمدني است

دكتر اكبر ايراني درپنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: تاليف و نگارش كتاب در فرهنگ اسلامي، جزيي از نشانه هاي برجسته تمدني است.

2007-05-05 15:00:00
در پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر صادقي: بايد كتاب اصل را خريد

دكتر علي اشرف صادقي در نشستي با عنوان « آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون كهن»، گفت: بايد در خريد مراقب بود و كتاب اصل را خريد.

2007-05-05 15:00:00
عبدالكريم جربزه دار در پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

كار تصحيح به حمايت جدي اولياء فرهنگي، نياز دارد

عبدالكريم جربزه دار در پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: كار تصحيح به حمايت جدي و عملي اولياء فرهنگي، نياز دارد.

2007-05-05 15:00:00
در نشستي با عنوان « آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون كهن»

كيانفر: تصحيح، محلي از اعراب ندارد

جمشيد كيانفر در پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: در كل نظام آموزشي ما، تصحيح، اساسا محلي از اعراب ندارد.

2007-05-05 15:00:00
با عنوان « آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون كهن» برگزار شد

پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون كهن» با سخنراني دكتر علي اشرف صادقي، دكتر اكبر ايراني، جمشيد كيانفر، سيد علي آل داود و عبدالكريم جربزه دار، روز شنبه 15 ارديبهشت ماه 86 در تهران برگزار شد.

2007-05-05 15:00:00
سيد علي آل داود در نشست « آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون كهن»:

بايد عين تحريرهاي مختلف از متون كهن، تصحيح و جداگانه منتشر شود

سيد علي آل داود معتقد است كه اگر تحريرهاي مختلفي از متون كهن در اختيار داريم، بايد عين آن تحرير هاي مختلف را با توجه به نسخه هاي نزديك يا همان كه وجود دارد، تصحيح و جداگانه منتشر شود.

2007-05-05 15:00:00
دكتر اكبر ايراني در پنجاه و ششمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب :

بايد به تاريخ ايران، توجه علمي، دقيق و اصيل داشته باشيم

دكتر اكبر ايراني در پنجاه و ششمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: تاريخ ايران اعم از تاريخ باستان پيش از اسلام و تاريخ ايران پس ازاسلام، هركدام درجاي خودش براي ما مهم است و بايد به آن توجه علمي، دقيق و اصيل داشته باشيم.

2007-04-30 15:00:00
با عنوان « خداي نامه يا يك واحد ادبي؟» برگزار شد

پنجاه و ششمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

پنجاه و ششمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « خداي نامه يا يك واحد ادبي؟» با سخنراني دكتر محمود اميدسالار(آمريكا)، روز دوشنبه 10 ارديبهشت ماه 86 در اين مركز برگزار شد.

2007-04-30 15:00:00
دكتر محمود اميدسالار از آمريكا، در نشستي با عنوان « خداي نامه يا يك واحد ادبي؟»:

داستان خداي نامه، سرگذشت پهلوانان و تاريخ حماسي ايران است

دكتر محمود اميدسالار از آمريكا، در نشستي با عنوان « خداي نامه يا يك واحد ادبي؟»، گفت: داستان خداي نامه، سرگذشت پهلوانان و تاريخ حماسي ايران است. وقتي اسلام در ايران مستقر شد، با استقرار سيادت فرهنگي جديد، طبعا خيلي از متون قديم ايراني به عربي ترجمه شد.

2007-04-30 15:00:00

صفحه‌ها