در نشستي با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن »

عمادي حائري: به خودم بسيار سخت گرفتم تا خواننده راحت باشد

سيد محمد عمادي حائري در نشستي با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن »، گفت: براي من بسط دادن معمولاً آسانتر است. من به خودم بسيار سخت گرفتم تا خواننده راحت باشد.

2008-05-28 15:00:00
دكتر اكبر ايراني در شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

سوره حمد را، اول سلمان بزرگ به فارسي برگرداندند

دكتر اكبر ايراني در شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: سوره حمد را اول سلمان بزرگ به فارسي برگرداندند و حضرت محمد(ص) اين را شنيدند و منكر نشدند، اما اين داستان در متون و منابع، كما بيش مورد اختلاف روات و مفسرين بوده است.

2008-05-28 15:00:00
با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن » برگزار شد

شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن » و با سخنراني دكتر آذرتاش آذرنوش،دكتر ابوالقاسم امامي و سيد محمد عمادي حائري (مصحح اثر) روز چهارشنبه 8 خرداد 87 در اين مركز برگزار شد.

2008-05-28 15:00:00
دكتر آذرتاش آذرنوش در شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

ما هيچ كاري درباره ترجمه هاي قرآن نكرديم

دكتر آذرتاش آذرنوش در شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: ما كوچكترين تحقيق در زمينه علم ترجمه در اين حوزه نكرديم. ما هيچ كاري درباره ترجمه هاي قرآن نكرديم.

2008-05-28 15:00:00
در شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر ايراني: گل، نخستين هديه خداوند به مقربين درگاه الهي است

دكتر اكبر ايراني در شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: گل، نخستين هديه خداوند به مقربين درگاه الهي است، كساني كه سعادت رضوان الهي نصيب شان مي شود.

2008-02-04 16:00:00
دكتر بهرام گرامي از آمريكا، در نشستي با عنوان « گل و گياه در هزار سال شعر فارسي»:

حتي يك تحقيق جامع در مورد گياهان در شعر فارسي انجام نشده است

دكتر بهرام گرامي از آمريكا، در نشستي با عنوان « گل و گياه در هزار سال شعر فارسي»، گفت: در شگفتم كه حتي يك اثر و يك تحقيق جامع در مورد يكي از گياهان در شعر فارسي انجام نشده است.

2008-02-04 16:00:00
با عنوان«گل و گياه در هزار سال شعر فارسي» برگزار شد

شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان«گل و گياه در هزار سال شعر فارسي» و با سخنراني دكتر بهرام گرامي از آمريكا، روز دوشنبه 15بهمن 86 در اين مركز برگزار شد.

2008-02-04 16:00:00
با عنوان«گل و گياه در هزار سال شعر فارسي» برگزار شد

شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان«گل و گياه در هزار سال شعر فارسي» و با سخنراني دكتر بهرام گرامي از آمريكا، روز دوشنبه 15بهمن 86 در اين مركز برگزار شد.

2008-02-04 16:00:00
دكتر سهراب يزداني در شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

يكي از محاسن كتاب مرآت الوقايع مظفري، آوردن اشعار عاميانه است

دكتر سهراب يزداني در شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: يكي از محاسن كتاب مرآت الوقايع مظفري، به خصوص از دوره شرح مشروطيت به بعد، آوردن اشعار عاميانه است.

2007-12-10 15:00:00
در نشستي با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»

دكتر اتحاديه: در ايران، علم تاريخ نياز به تفكر تازه دارد

دكتر منصوره اتحاديه در نشستي با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»، گفت: در ايران، علم تاريخ فرسوده شده و نياز به تفكر تازه و تجديد نظر دوباره دارد.

2007-12-10 15:00:00

صفحه‌ها