دكتر ايراني در نشستي با عنوان«اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي»:

تصحيح متن، يك مهارت، يك هنر و يك تخصص است

دكتر اكبر ايراني در پنجاه و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: تصحيح متن، يك فن، يك مهارت، يك هنر و يك تخصص است.

2007-08-06 15:00:00
با عنوان« اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي» برگزار شد

پنجاه و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

پنجاه و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان« اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي» و با سخنراني دكتر سيد سلمان صفوي (انگلستان) و دكتر ساكت، روز دوشنبه 15 مرداد ماه 86 در اين مركز برگزار شد.

2007-08-06 15:00:00
با عنوان«نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري» برگزار شد

پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان« نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري» و با سخنراني دكتر منصور صفت گل ، دكتر محمود عابدي، دكتر عارف نوشاهي از پاكستان (مصحح آثار)، روز دوشنبه 25 تيرماه ماه 86 در اين مركز برگزار شد.

2007-07-16 15:00:00
دكتر عارف نوشاهي در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

مجالس جهانگيري براي خواننده ايراني از بعد ديگري، جذاب است

دكتر عارف نوشاهي از پاكستان در نشستي با عنوان« نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري »، گفت: براي ما مردم شبه قاره، مجالس جهانگيري از يك بُعد اهميت دارد و فكر مي كنم براي خواننده ايراني از بعد ديگري، جذاب است.

2007-07-16 15:00:00
دكتر منصور صفت گل:

فرهنگ درباري مغولان هند را مي توان از كتاب مجالس جهانگيري استخراج كرد

دكتر منصور صفت گل در نشستي با عنوان « نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري »، گفت: در بررسي كه من از كتاب مجالس جهانگيري و اين 114 مجلسي كه در اين كتاب آمده، كردم، به بهترين شكل مي شود فرهنگ درباري مغولان هند را از خلال اين مجلس ها استخراج كرد.

2007-07-16 15:00:00
دكتر اكبر ايراني در نشستي با عنوان« نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري » تاكيد كرد:

نشستي درباره دو اثر ارزشمند از دو حوزه شبه قاره و حوزه ماوراالنهر

دكتر اكبر ايراني در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: نشست امروز درباره دو اثر ارزشمند از دو حوزه شبه قاره و حوزه ماوراالنهر است.

2007-07-16 15:00:00
دكتر محمود عابدي در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

عارف نوشاهي يك متن بسيار بسيار دل انگيز را زنده كرده اند

دكتر محمود عابدي در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: دكتر عارف نوشاهي يك متن بسيار بسيار دل انگيز را زنده كرده اند و زنده كردن متن با اين چند جمله كه گفتند براي من بسيار بسيار حيرت انگيز و آموزنده بود.

2007-07-16 15:00:00
سيد علي آل داود در نشست « آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون كهن»:

بايد عين تحريرهاي مختلف از متون كهن، تصحيح و جداگانه منتشر شود

سيد علي آل داود معتقد است كه اگر تحريرهاي مختلفي از متون كهن در اختيار داريم، بايد عين آن تحرير هاي مختلف را با توجه به نسخه هاي نزديك يا همان كه وجود دارد، تصحيح و جداگانه منتشر شود.

2007-05-05 15:00:00
دكتر اكبر ايراني درپنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

تاليف و نگارش كتاب، جزيي از نشانه هاي برجسته تمدني است

دكتر اكبر ايراني درپنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: تاليف و نگارش كتاب در فرهنگ اسلامي، جزيي از نشانه هاي برجسته تمدني است.

2007-05-05 15:00:00
در پنجاه و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر صادقي: بايد كتاب اصل را خريد

دكتر علي اشرف صادقي در نشستي با عنوان « آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون كهن»، گفت: بايد در خريد مراقب بود و كتاب اصل را خريد.

2007-05-05 15:00:00

صفحه‌ها