در نشستي با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»

دكتر چيت ساز: آقاي نوايي، غم ايران دارد

دكتر محمدرضا چيت ساز با توجه به علاقه آقاي نوايي كه دوست داشت ديپلمات شود، اعتقاد دارد كه فرقي نمي كند او مورخ باشد يا ديپلمات، چرا كه غم ايران دارد.

2007-12-10 15:00:00
درشصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

كيانفر: دكتر نوايي به صراحت بيان و رك بودن شهره بود

جمشيد كيانفر در شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: استاد شادروان دكتر نوايي به صراحت بيان و رك بودن شهره بود.

2007-12-10 15:00:00
در نشستي با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»

دكتر اتحاديه: در ايران، علم تاريخ نياز به تفكر تازه دارد

دكتر منصوره اتحاديه در نشستي با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»، گفت: در ايران، علم تاريخ فرسوده شده و نياز به تفكر تازه و تجديد نظر دوباره دارد.

2007-12-10 15:00:00
دكتر ايراني در نشستي با عنوان«اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي»:

تصحيح متن، يك مهارت، يك هنر و يك تخصص است

دكتر اكبر ايراني در پنجاه و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: تصحيح متن، يك فن، يك مهارت، يك هنر و يك تخصص است.

2007-08-06 15:00:00
دكتر ساكت در پنجاه و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

رمز ماندگاري و پويايي مولوي و مثنوي، تقليد از قرآن است

دكتر ساكت در نشستي با عنوان«اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي»، گفت: رمز جاودانگي، ماندگاري و پويايي مولوي و مثنوي، تقليد او از قران است.

2007-08-06 15:00:00
دكتر سيد سلمان صفوي در نشستي با عنوان« اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي»:

بحث ساختار و تعديل، در واقع يك نگاه فلسفي به متن است

دكتر سيد سلمان صفوي ازانگلستان، در نشستي با عنوان« اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي»، گفت: بحث ساختار و تعديل هم در واقع يك نگاه فلسفي به متن است.

2007-08-06 15:00:00
با عنوان« اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي» برگزار شد

پنجاه و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

پنجاه و نهمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان« اصول ساختارشناسي و تأويل متون با نگاهي به مثنوي معنوي» و با سخنراني دكتر سيد سلمان صفوي (انگلستان) و دكتر ساكت، روز دوشنبه 15 مرداد ماه 86 در اين مركز برگزار شد.

2007-08-06 15:00:00
دكتر عارف نوشاهي در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

مجالس جهانگيري براي خواننده ايراني از بعد ديگري، جذاب است

دكتر عارف نوشاهي از پاكستان در نشستي با عنوان« نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري »، گفت: براي ما مردم شبه قاره، مجالس جهانگيري از يك بُعد اهميت دارد و فكر مي كنم براي خواننده ايراني از بعد ديگري، جذاب است.

2007-07-16 15:00:00
دكتر منصور صفت گل:

فرهنگ درباري مغولان هند را مي توان از كتاب مجالس جهانگيري استخراج كرد

دكتر منصور صفت گل در نشستي با عنوان « نقد و بررسي كتاب هاي ارشاد و مجالس جهانگيري »، گفت: در بررسي كه من از كتاب مجالس جهانگيري و اين 114 مجلسي كه در اين كتاب آمده، كردم، به بهترين شكل مي شود فرهنگ درباري مغولان هند را از خلال اين مجلس ها استخراج كرد.

2007-07-16 15:00:00
دكتر محمود عابدي در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

عارف نوشاهي يك متن بسيار بسيار دل انگيز را زنده كرده اند

دكتر محمود عابدي در پنجاه و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: دكتر عارف نوشاهي يك متن بسيار بسيار دل انگيز را زنده كرده اند و زنده كردن متن با اين چند جمله كه گفتند براي من بسيار بسيار حيرت انگيز و آموزنده بود.

2007-07-16 15:00:00

صفحه‌ها