رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان

دكتر عبدالرحيم قنوات، در نشستي با عنوان «رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان» تاليف ابوعلي حسين بن احمد(قرن سوم و چهارم هجري) گفت: تحقيقات تاريخي به همين راحتي نيست كه با اندك مطالعه اي و با رديف كردن چند فيش به دنبال هم بشود كتاب يا مقاله تاريخي نوشت، از اين بابت همه اهل تاريخ بايد از دكتر كاظم بيكي ممنون و متشكر باشند.

2011-11-23 16:00:00
علي بهراميان در هشتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

انتخاب ولاة خراسان براي تاليف اين كتاب قابل توجه است

علي بهراميان در هشتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: انتخاب ولاة خراسان براي تاليف اين كتاب قابل توجه است. در واقع مولف يا مولفان، اين شيوه را براي بيان يك دوره تاريخي ايالت خراسان برگزيده اند و مولف اصلي قصد نداشته اخبار خراسان را به صورت سالشمار بنويسد.

2011-11-23 16:00:00
دكتر سيد جمال موسوي در هشتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بازسازي كتابهاي مفقود، چيزي است در حدّ يك كار باستان شناسانه تاريخي

دكتر سيد جمال موسوي در هشتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: بازسازي يك اثري كه نسخه اي از آن در دست نيست، خيلي كار خطرناكي است و بازسازي كتابهاي مفقود در واقع چيزي است در حد يك كار باستان شناسانه تاريخي.

2011-11-23 16:00:00
در نشستي با عنوان «رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان»

دكتر كاظم بيكي: ایران از لحاظ تاریخ نگاری بسیار قوی است

دكتر محمدعلي كاظم بيكي، در نشستي با عنوان «رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان» تأليف ابوعلي حسين بن احمد(قرن سوم و چهارم هجري) گفت: خوشبختانه ايران از لحاظ تاريخ نگاري بسيار قوي است.

2011-11-23 16:00:00
با عنوان «رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان» برگزار شد

هشتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هشتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان «رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان» تاليف ابوعلي حسين بن احمد(قرن سوم و چهارم هجري) با شركت اساتيد، دانشجويان، محققان و پژوهشگران عرصة تاريخ، به ويژه تاريخ اسلام و ايران برگزار شد.

2011-11-23 16:00:00
دكتر اكبر ايراني در نشستي با عنوان «رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان»:

نسخه هاي خطي فارسي و عربي حوزۀ فرهنگي ايران، مايه افتخار و نماينده عظمت تمدن ايراني اسلامي است

مدير عامل مركز پژوهشي ميراث مكتوب، در نشستي با عنوان «رونمايي از كتاب اخبار ولاة خراسان» تاليف ابوعلي حسين بن احمد(قرن سوم و چهارم هجري) گفت: نسخه هاي خطي سرمايه هاي فكري، علمي و معنوي هر ملتي است، اما نسخه هاي خطي فارسي و عربي حوزۀ فرهنگي ايران، به دليل كثرت، محتوا و غناي فرهنگي، مايه افتخار و نماينده عظمت تمدن ايراني اسلامي است.

2011-11-23 15:00:00
سيد جلال حسيني بدخشاني در نشست «رونمايي از ديوان قائميات»:

اين كتاب از چند جهت بي نظير است

سيد جلال حسيني بدخشاني در نشست «رونمايي از ديوان قائميات» تاليف حسن محمود كاتب(قرن هفتم هجري) گفت: به قول استاد شفيعي كدكني اين كتاب از چند جهت بي نظير است، اولاً، از قيامت. تنها كتابي است كه مسلماً در آن زمان نوشته شده و از لحاظ لغات مصطلح در ادبيات اسماعيلي غني ترين كتاب است.

2011-11-04 15:00:00
با عنوان «رونمايي از ديوان قائميات»برگزار شد

هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، با عنوان «رونمايي از ديوان قائميات» تاليف حسن محمود كاتب(قرن هفتم هجري) روز چهارشنبه 11 آبانماه 90 در مجتمع باغ زيبا تهران برگزارشد.

2011-11-04 15:00:00
در هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

عمادي حائري: بايد از ديوان قائميات در فهم و تفسير آراء و اصطلاحات كلامي نزاريان ايراني مدد گرفت

سيدمحمد عمادي حائري در هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: نشر ديوان قائميات كار بسيار ارزنده اي است، اين اثر فوايد بسياري در بردارد و در فهم و تفسير مفاهيم كلامي و فلسفي نزاريان، بايد از اين كتاب مدد گرفت.

2011-11-03 15:00:00
دكتر اكبر ايراني در هشتاد و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بسياري از مواريث ارزشمند فرهنگي و ذخائر خطي ما هنوز در بوتۀ فراموشي است

مدير عامل مركز پژوهشي ميراث مكتوب، در هشتاد و سومين نشست اين مركزگفت: بسياري از مواريث ارزشمند فرهنگي و ذخائر خطي ما هنوز در بوتۀ غفلت و بي مهري و فراموشي است.

2011-11-02 15:00:00

صفحه‌ها