دكتر صفت گل معتقد است:

بخت تاريخ عالم آراي اميني، از نويسنده اش بلندتر بود

دكتر صفت گل معتقد است: في نفسه خود تاريخ عالم آراي اميني، گويي بختش از نويسنده اش بلندتر بود.

2004-02-09 16:00:00
بر اساس‌ كتاب‌ عالم‌ آراي‌ اميني در مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد

نشست 8 میراث مکتوب : بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌

نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌ بر اساس‌ كتاب‌ عالم‌ آراي‌ اميني،در تاريخ 20 بهمن 82 در مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد.

2004-02-09 16:00:00
در نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌ بر اساس‌ كتاب‌ عالم‌ آراي‌ اميني

‌استاد نوايي‌: براي شناخت يك فرد نمي توان يك كتاب را ملاك قرار داد

استاد نوايي‌ در نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌ : براي شناخت يك فرد هيچگاه نمي شود كه يك كتاب را ملاك قرار داد. در شرايط كشور ما كه جزء كشورهاي آسيايي است ،اين كتاب هايي كه نوشته شده ،نمي تواند واقعاً و صددرصد نمونه تفكر مؤلف قلمداد بشود.

2004-02-09 16:00:00
دكتر اشراقي در نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌:

اين آدم در تاريخ نويسي، واقعاً ادب و نزاكت را رعايت كرده است

در نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌ بر اساس‌ كتاب‌ عالم‌ آراي‌ اميني‌ ،دكتر اشراقي گفت : اين آدم در تاريخ نويسي، شرط هايي دارد كه يكي از شرط ها را كه حفظ ادب و نزاكت باشد، واقعاً رعايت كرده است.

2004-02-09 16:00:00
رسول جعفريان در نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌ عنوان كرد:

بازبيني مجدد روي متون مذهبي و سياسي قرن 9 يا اوايل قرن 10

رسول جعفريان در نشست بررسي‌ آراء و انديشه‌هاي‌ سياسي‌ روزبهان‌ خنجي‌ گفت: ما بايستي روي متون مذهبي و سياسي قرن 9 يا اوايل قرن 10،يك بازبيني مجددي بكنيم.

2004-02-09 16:00:00
يوسف ثاني به نقل از مرحوم حاج سيد عبدالغني اردبيلي :

كتاب "كليد بهشت" از قاضي سعيد نيست

ميراث مكتوب : يوسف ثاني به نقل از مرحوم حاج سيد عبدالغني اردبيلي گفت: اگر كسي با مذاق قاضي سعيد آشنا باشد، به هيچ وجه قبول نخواهد كرد كه كتاب كليد بهشت از قاضي سعيد است و خواهد گفت كه قطعاً از ملارجبعلي تبريزي است.

2004-01-19 16:00:00
از سوي دكتر ثبوت در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي عنوان شد:

تمثيل آيينه در تبيين رابطه حق و خلق

ميراث مكتوب : دكتر ثبوت در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي گفت: زاويه‌اي كه براي نظر افكندن به آثار قاضي سعيد انتخاب كرده‌ام، تمثيل آيينه در تبيين رابطه حق و خلق و رابطه موجود برتر و موجود فروتر است.

2004-01-19 16:00:00
دكتر كريمي زنجاني اصل در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي مطرح كرد:

متفكراني كه نه فيلسوف شان مي‌توان دانست و نه عارف شان

در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي ، دكتر كريمي زنجاني اصل گفت: در تاريخ انديشه ايراني در دوران اسلامي ،به طيفي از متفكراني برمي‌خوريم كه به معناي متداول و اخص كلمه، نه فيلسوف شان مي‌توان دانست و نه عارف شان مي‌توان خواند.

2004-01-19 16:00:00
دكتر نجفقلي حبيبي در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي:

آرزو مي كنم همة آثار قاضي سعيد در يك مجموعه به چاپ برسد

دكتر نجفقلي حبيبي در هفتمین نشست میراث مکتوب که به بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي اختصاص داشت، آرزو كرد كه قاضي سعيد هم مثل فيلسوفان ديگر همچون سهروردي, اين توفيق را بيابد كه همة آثارش در يك مجموعه به چاپ برسد.

2004-01-19 16:00:00
در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي

دكتر ديناني : قاضي سعيد شاگرد دو استاد بوده است

دكتر ديناني در نشست بررسي آثار و آراي قاضي سعيد قمي گفت:درواقع، قاضي سعيد شاگرد دو استاد بوده است؛ شيخ رجبعلي تبريزي و فيض كاشاني و بين آنان كه دو حكيم بزرگوار هستند، بون بعيد وجود دارد، يعني فاصله از زمين تا آسمان و از شرق تا غرب است.

2004-01-19 16:00:00

صفحه‌ها