استاد ايرج افشار در نشست «متن پژوهي ، راهگشايي براي عرضه بهتر متون» مطرح كرد:

سرعت در كار گردآوري متون و در زمينه تصحيح و چاپ آنها

ميراث مكتوب: استاد ايرج افشار معتقد است: هم در كار گردآوري متون و هم در زمينه تصحيح و چاپ آنها سرعتي در پيش گرفته شده كه به سبب آن نمي‌دانيم كه بايد چه كنيم!

2003-09-02 17:00:00
در اولين نشست «متن پژوهي، راهگشايي براي عرضه بهتر متون»

ايراني : اميدواريم شيوه استاندارد علمي مطلوب و دنياپسندي را عرضه كنيم

ميراث مكتوب: اكبر ايراني در اولين نشست "متن پژوهي، راهگشايي براي عرضه بهتر متون" گفت : اميدواريم بتوانيم با استفاده از محضر اساتيد و نيز از رهگذر مشورت هايي كه انجام مي‌دهيم ، شيوه استاندارد علمي مطلوب و دنياپسندي را عرضه كنيم.

2003-09-02 17:00:00
با عنوان «متن پژوهي،راهگشايي براي عرضه بهتر متون» برگزار شد

اولين نشست مركز پ‍ژوهشي ميراث مكتوب"

ميراث مكتوب: اولين نشست مركز پ‍ژوهشي ميراث مكتوب با عنوان "متن پژوهي،راهگشايي براي عرضه بهتر متون" را روز سه شنبه 11 شهريور 82 در اين مركز برگزار شد.

2003-09-02 16:00:00

صفحه‌ها