در هشتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر موحد: دستور الجمهور، مناقب نامه است

دكتر محمدعلي موحد در هشتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: دستور الجمهور، مناقب نامه است و مناقب نويسي اصولا با تاريخ نويسي فرق مي كند.

2011-01-10 15:00:00
دكتر محمود عابدي در هشتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

كتاب دستور الجمهور از نظر سنديت و نوع روايات، نقص هايي دارد

دكتر محمود عابدي در نشستي با عنوان «معرفي و بررسي كتاب دستور الجمهور»، گفت: كتاب، خلاصه مطالبي است كه قبل از قرن هشتم درباره بايزيد و به زبان ساده كتابخوان آن روز، نوشته شده و از نظر سنديت و نوع روايات، نقص هايي دارد.

2011-01-10 15:00:00
در هشتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر ايراني: يادگار چنين روزي، چهره گشايي از سرديس علامه محمد قزويني است

دكتر اكبر ايراني در هشتادمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: يادگار چنين روزي، امروز چهره گشايي از سرديس علامه محمد قزويني است.

2011-01-10 15:00:00
استاد ايرج افشار در نشستي با عنوان «معرفي و بررسي كتاب دستور الجمهور»:

بخشي از اين كتاب، محتاج رساله هايي است كه مكشوف تر از اين باشد كه هست

استاد ايرج افشار در نشستي با عنوان «معرفي و بررسي كتاب دستور الجمهور»، گفت: تصور مي كنم، چند قسمت از اين كتاب، از نظر بيان مقالات و اقوال نه متني و اقوال بايزيد، محتاج رساله هايي است كه مكشوف تر از اين باشد كه هست.

2011-01-10 15:00:00
دكتر مجدالدين كيواني در هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

از صفات دكتر معين، يكي دقت علمي بود و يكي ديانت علمي

دكتر مجدالدين كيواني در هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: من مستقيما ً دانشجوي استاد معين نبودم، ولي از كتابهاي ايشان به صفات عالي مشارٌاليه پي بردم، كه در رأس آنها يكي دقت علمي بود و ديگري ديانت علمي.

2010-07-12 17:00:00
خانم مهدخت معين در نشستي با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين:

كتاب هايي كه تاكنون دربارۀ دكتر معين نوشته و چاپ شده، اشتباه زيادي دارد

خانم مهدخت معين در نشستي با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين، گفت: تقريبا تمام كتاب هايي كه تاكنون دربارۀ دكتر معين نوشته و چاپ شده، به دليل آن كه، گردآوري از مقالات و نوشته هاي جرايد، مجلات و روزنامه ها بوده، اشتباه زيادي دارد، به خصوص در سنوات.

2010-07-12 17:00:00
دكتر محمد غلامرضائي در هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بخش برجستۀ فعاليت هاي پژوهشي دكتر معين، در حوزۀ زبان فارسي است

دكتر محمد غلامرضائي در نشستي با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين، گفت: اگرچه مجموعه مقالات و كتاب هاي دكتر معين تنوعي دارد كه نشان جامعيت علمي اوست، اما بي شك بخش برجستۀ كارها و فعاليت هاي پژوهشي او، در حوزۀ زبان فارسي است.

2010-07-12 17:00:00
با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين برگزار شد

هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين و با سخنراني دكتر مهدخت معين، دكتر علي اشرف صادقي، دكتر محمد غلامرضائي و دكتر مجدالدين كيواني، روز 21 تيرماه 89 در اين مركز برگزار شد.

2010-07-12 15:00:00
دكتر ايراني در آغاز هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

هركس كه بنويسد و تأليف كند، خود را آماج تيرهاي نقد، قرار داده است

دكتر ايراني در آغاز هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب كه با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين، گفت: هركس كه بنويسد و تأليف كند، خود را آماج تيرها قرار داده، تيرهاي نقد، البته انصاف اين است كه محاسن در كنار اشكالات با هم گفته بشود كه هر كه هنر افتد، نظر به عيب كند و اين ها بيان نشود.

2010-07-12 15:00:00
دكتر علي اشرف صادقي در هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بهترين تحقيقات را بايد خود ايراني ها در زبان فارسي بكنند

دكتر علي اشرف صادقي در هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب كه با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين، گفت: زبان فارسي مربوط به خود ماست و بهترين تحقيقات را بايد خود ايراني ها بكنند و فرنگي ها طبعا نمي توانند و از عهده بر نمي آيند.

2010-07-12 15:00:00

صفحه‌ها