دكتر احسان اشراقي در نشستي با عنوان «شاه صفي و بدايع الاخبار»:

كار تصحيح كتاب، از تأليف و ترجمه مشكل تر است

دكتر احسان اشراقي در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان شاه صفي و بدايع الاخبار، گفت: بر اهل علم ثابت شده كه كار تصحيح كتاب، از تأليف و ترجمه مشكل تر است. اين است كه به نظر من، مصححين كتاب، يك ارزش و احترام خاصي دارند.

2010-06-07 17:00:00
دكتر منصور صفت گل در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

دوره صفويه، دوره با شكوه توليد كتاب در ايران است

دكتر منصور صفت گل در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان شاه صفي و بدايع الاخبار، گفت: واقعيت قضيه اين است كه دوره صفويه، دوره با شكوه كتاب و توليد كتاب در ايران است.

2010-06-07 17:00:00
دكتر محسن بهرام نژاد در نشستي با عنوان شاه صفي و بدايع الاخبار:

تاريخ شاه صفي، نوشتار مستقلي است در قياس با آثاري از جمله خلاصة السير

دكتر محسن بهرام نژاد در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: تاريخ شاه صفي، يك نوشتار مستقلي است در قياس با آثار ديگري كه در ارتباط با دوران تاريخ شاه صفي در همان دوران صفويه نگاشته شده و از جمله خلاصة السير.

2010-06-07 17:00:00
با عنوان «شاه صفي و بدايع الاخبار» روز دوشنبه 17 خرداد 89 برگزار شد

هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان «شاه صفي و بدايع الاخبار»، روز دوشنبه 17 خرداد 89 در مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد. سخنرانان اين نشست، دكتر احسان اشراقي، دكتر منصور صفت گل، محسن بهرام نژاد و سيد سعيد مير محمد صادق بودند.

2010-06-07 17:00:00
دكتر ايراني در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

جريان فرهنگي بايد طوري گسترش يابد كه كتاب ها خوانده و نقد شود

دكتر ايراني در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: انشاا... جريان فرهنگي در جامعه به طوري گسترش پيدا كند كه كتاب ها خوانده شود، نقد شود، جلسات گذاشته شود، كاري كه متأسفانه در جامعه خيلي كم مورد توجه است و ما اين نشست ها را براي همين مباحث اين جا ترتيب مي دهيم.

2010-06-07 17:00:00
سعيد ميرمحمد صادق در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

كتاب بدايع الاخبار، مي تواند يك تاريخ محلي و يك مستند نگاري باشد

آقاي سعيد ميرمحمد صادق در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: كتاب بدايع الاخبار، غير از اينكه مي تواند يك تاريخ محلي باشد، يك مستند نگاري هم هست، به نوعي كه نويسنده خود شاهد 2 واقعه مهم بوده است.

2010-06-07 17:00:00
دكتر سعيد حميديان در نشستي با عنوان «رونمايي ارج نامه دكتر غلامحسين يوسفي»:

در حريم پاكي هايش، هيچ عنصر ناپاكي رخنه نكند

دكتر سعيد حميديان در هفتاد و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: مرحوم دكتر يوسفي، به شدت وسواس داشت كه در حريم پاكي هايش، هيچ عنصر ناپاكي رخنه نكند تا زندگيش، فكرش و ذهنش به همان زيبايي و به همان پاكي باقي بماند.

2009-12-21 15:00:00
دكتر علي اشرف صادقي در نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

دكتر يوسفي شيوه اي كاملاً علمي داشت

دكتر علي اشرف صادقي در هفتاد و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: مرحوم دكتر يوسفي بسيار مرد اميني بود و شيوه اي كاملاً علمي داشت.

2009-12-21 15:00:00
با عنوان رونمايي ارج نامه دكتر غلامحسين يوسفي

هفتاد و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد

هفتاد و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان رونمايي ارج نامه دكتر غلامحسين يوسفي روز دوشنبه 30 آذر 88 در اين مركز برگزار شد. سخنرانان اين نشست دكتر سعيد حميديان، دكتر علي اشرف صادقي و دكتر محمدجعفر ياحقي بودند.

2009-12-21 15:00:00
دكتر محمدجعفر ياحقي در هفتاد و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

عرفان ايراني در وجود دكتر يوسفي بارور شده بود

دكتر محمدجعفر ياحقي در نشست «رونمايي ارج نامه دكتر غلامحسين يوسفي»، گفت: دكتر يوسفي كسي بود كه دانش و معرفت و در واقع عرفان ايراني در وجودش بارور شده بود و تبلور پيدا كرده بود و در رفتار و منش و شخصيت خودش همه اين ابعاد مثبت فرهنگي را نشان مي داد.

2009-12-21 15:00:00

صفحه‌ها