با عنوان «شاه صفي و بدايع الاخبار» روز دوشنبه 17 خرداد 89 برگزار شد

هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان «شاه صفي و بدايع الاخبار»، روز دوشنبه 17 خرداد 89 در مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد. سخنرانان اين نشست، دكتر احسان اشراقي، دكتر منصور صفت گل، محسن بهرام نژاد و سيد سعيد مير محمد صادق بودند.

2010-06-08 15:00:00
دكتر سعيد حميديان در نشستي با عنوان «رونمايي ارج نامه دكتر غلامحسين يوسفي»:

در حريم پاكي هايش، هيچ عنصر ناپاكي رخنه نكند

دكتر سعيد حميديان در هفتاد و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: مرحوم دكتر يوسفي، به شدت وسواس داشت كه در حريم پاكي هايش، هيچ عنصر ناپاكي رخنه نكند تا زندگيش، فكرش و ذهنش به همان زيبايي و به همان پاكي باقي بماند.

2010-02-20 15:00:00
دكتر علي اشرف صادقي در نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

دكتر يوسفي شيوه اي كاملاً علمي داشت

دكتر علي اشرف صادقي در هفتاد و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: مرحوم دكتر يوسفي بسيار مرد اميني بود و شيوه اي كاملاً علمي داشت.

2009-12-22 15:00:00
با عنوان رونمايي ارج نامه دكتر غلامحسين يوسفي

هفتاد و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد

هفتاد و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان رونمايي ارج نامه دكتر غلامحسين يوسفي روز دوشنبه 30 آذر 88 در اين مركز برگزار شد. سخنرانان اين نشست دكتر سعيد حميديان، دكتر علي اشرف صادقي و دكتر محمدجعفر ياحقي بودند.

2009-12-22 15:00:00
دكتر محمدجعفر ياحقي در هفتاد و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

عرفان ايراني در وجود دكتر يوسفي بارور شده بود

دكتر محمدجعفر ياحقي در نشست «رونمايي ارج نامه دكتر غلامحسين يوسفي»، گفت: دكتر يوسفي كسي بود كه دانش و معرفت و در واقع عرفان ايراني در وجودش بارور شده بود و تبلور پيدا كرده بود و در رفتار و منش و شخصيت خودش همه اين ابعاد مثبت فرهنگي را نشان مي داد.

2009-12-22 15:00:00
دكتر ايراني در هفتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

كتاب «الابنيه عن حقايق الادويه» به صورت عكسي منتشر مي شود

دكتر ايراني در هفتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان نگارش متون علمي به زبان فارسي در سده هاي نخستين هجري( نوآوري يا ادامه سنت پيشين ) گفت: كتاب «الابنيه عن حقايق الادويه» به صورت عكسي انشاا... منتشر خواهد شد و اميدواريم كه در بهمن ماه، برنامه رو نمايي اش را برپا كنيم.

2009-11-23 15:00:00
دكتر حسن رضائي باغ بيدي در نشستي با عنوان نگارش متون علمي به زبان فارسي در سده هاي نخستين هجري:

كتاب فارسي «التفهيم» يك شبه با اين نثر فخيم، نوشته نشده است

دكتر حسن رضائي باغ بيدي در هفتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: «بيروني» وقتي تصميم مي گيرد التفهيم را به فارسي بنويسد، با متون فخيم فارسي مي نويسد. خيلي بعيد است، يك شبه بتواند يك كتاب فارسي را با اين نثر فخيم، توليد كرده باشد و قطعاً اين، متكي به كارهاي قبل از خودش بوده است.

2009-11-23 15:00:00
با عنوان نگارش متون علمي به زبان فارسي در سده هاي نخستين هجري برگزار شد

هفتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هفتاد و چهارمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان نگارش متون علمي به زبان فارسي در سده هاي نخستين هجري( نوآوري يا ادامه سنت پيشين ) و با سخنراني دكتر حسن رضائي باغ بيدي روز دوشنبه 2 آذرماه 88 در اين مركز برگزار شد.

2009-11-23 15:00:00
از سوي دكتر محمد سرور مولايي عنوان شد:

پيداشدن آثار پيشينيان، روشن شدن چراغي است در صحنۀ فرهنگ

دكتر محمد سرور مولايي از افغانستان معتقد است: هر برگي كه پيدا بشود از آثار پيشينيان ما، چراغي است كه در صحنۀ اين فرهنگ روشن مي شود. در پرتوي اين چراغ مي شود حلقه هاي ناپيوسته را به هم پيوند زد. كوشش و كشش تازه در عرصۀ تحقيق و تجسس به راه انداخت.

2009-02-03 15:00:00
در جريان نشست«چهره گشايي از نسخه برگردان دستنوشتي نويافته از تاريخ هرات»

ابويي مهريزي: اين نسخه از ابتدا و انتها، افتادگي دارد

محمدرضا ابويي مهريزي در هفتادمين نشست مركز مير اث مكتوب با عنوان«چهره گشايي از نسخه برگردان دستنوشتي نويافته از تاريخ هرات» گفت: يك نكته در مورد تاريخ كتابت نسخه هست كه به هر حال، اين نسخه از ابتدا و انتها افتادگي دارد و خود اين موضوع ممكنه احيانا بحث برانگيز باشد.

2009-02-03 15:00:00

صفحه‌ها