با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين برگزار شد

هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين و با سخنراني دكتر مهدخت معين، دكتر علي اشرف صادقي، دكتر محمد غلامرضائي و دكتر مجدالدين كيواني، روز 21 تيرماه 89 در اين مركز برگزار شد.

2010-07-12 15:00:00
دكتر علي اشرف صادقي در هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

بهترين تحقيقات را بايد خود ايراني ها در زبان فارسي بكنند

دكتر علي اشرف صادقي در هفتاد و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب كه با عنوان رونمايي ارج نامه شادروان دكتر محمد معين، گفت: زبان فارسي مربوط به خود ماست و بهترين تحقيقات را بايد خود ايراني ها بكنند و فرنگي ها طبعا نمي توانند و از عهده بر نمي آيند.

2010-07-12 15:00:00
دكتر منصور صفت گل در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

دوره صفويه، دوره با شكوه توليد كتاب در ايران است

دكتر منصور صفت گل در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان شاه صفي و بدايع الاخبار، گفت: واقعيت قضيه اين است كه دوره صفويه، دوره با شكوه كتاب و توليد كتاب در ايران است.

2010-06-07 17:00:00
با عنوان «شاه صفي و بدايع الاخبار» روز دوشنبه 17 خرداد 89 برگزار شد

هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان «شاه صفي و بدايع الاخبار»، روز دوشنبه 17 خرداد 89 در مركز پژوهشي ميراث مكتوب برگزار شد. سخنرانان اين نشست، دكتر احسان اشراقي، دكتر منصور صفت گل، محسن بهرام نژاد و سيد سعيد مير محمد صادق بودند.

2010-06-07 17:00:00
دكتر محسن بهرام نژاد در نشستي با عنوان شاه صفي و بدايع الاخبار:

تاريخ شاه صفي، نوشتار مستقلي است در قياس با آثاري از جمله خلاصة السير

دكتر محسن بهرام نژاد در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: تاريخ شاه صفي، يك نوشتار مستقلي است در قياس با آثار ديگري كه در ارتباط با دوران تاريخ شاه صفي در همان دوران صفويه نگاشته شده و از جمله خلاصة السير.

2010-06-07 17:00:00
دكتر ايراني در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

جريان فرهنگي بايد طوري گسترش يابد كه كتاب ها خوانده و نقد شود

دكتر ايراني در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: انشاا... جريان فرهنگي در جامعه به طوري گسترش پيدا كند كه كتاب ها خوانده شود، نقد شود، جلسات گذاشته شود، كاري كه متأسفانه در جامعه خيلي كم مورد توجه است و ما اين نشست ها را براي همين مباحث اين جا ترتيب مي دهيم.

2010-06-07 17:00:00
دكتر احسان اشراقي در نشستي با عنوان «شاه صفي و بدايع الاخبار»:

كار تصحيح كتاب، از تأليف و ترجمه مشكل تر است

دكتر احسان اشراقي در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان شاه صفي و بدايع الاخبار، گفت: بر اهل علم ثابت شده كه كار تصحيح كتاب، از تأليف و ترجمه مشكل تر است. اين است كه به نظر من، مصححين كتاب، يك ارزش و احترام خاصي دارند.

2010-06-07 17:00:00
سعيد ميرمحمد صادق در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

كتاب بدايع الاخبار، مي تواند يك تاريخ محلي و يك مستند نگاري باشد

آقاي سعيد ميرمحمد صادق در هفتاد و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: كتاب بدايع الاخبار، غير از اينكه مي تواند يك تاريخ محلي باشد، يك مستند نگاري هم هست، به نوعي كه نويسنده خود شاهد 2 واقعه مهم بوده است.

2010-06-07 17:00:00
دكتر محمدجعفر ياحقي در هفتاد و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

عرفان ايراني در وجود دكتر يوسفي بارور شده بود

دكتر محمدجعفر ياحقي در نشست «رونمايي ارج نامه دكتر غلامحسين يوسفي»، گفت: دكتر يوسفي كسي بود كه دانش و معرفت و در واقع عرفان ايراني در وجودش بارور شده بود و تبلور پيدا كرده بود و در رفتار و منش و شخصيت خودش همه اين ابعاد مثبت فرهنگي را نشان مي داد.

2009-12-21 15:00:00
دكتر علي اشرف صادقي در نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

دكتر يوسفي شيوه اي كاملاً علمي داشت

دكتر علي اشرف صادقي در هفتاد و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب گفت: مرحوم دكتر يوسفي بسيار مرد اميني بود و شيوه اي كاملاً علمي داشت.

2009-12-21 15:00:00

صفحه‌ها