در نشست « چهره گشايي و نقد و بررسي كتاب شجرة الملوك»

دكتر محمدي: شجره الملوك در واقع آرزوي گمشده ما بود

دكتر جواد محمدي در نشست « چهره گشايي و نقد و بررسي كتاب شجرة الملوك»گفت: شجره الملوك در واقع آرزوي گمشده ما بود، از موقعي كه با نام آن آشنا شده بوديم.

2008-11-17 15:00:00
دكتر احسان اشراقي در شصت و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

كتاب شجره الملوك، شجره نامه اي است منظوم از روزگار باستان تا دوران صفوي شاه قاجار

دكتر احسان اشراقي در شصت و هشتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: كتاب شجره الملوك، شجره نامه اي است منظوم از روزگار باستان تا روزگار كيشتائيان تا دوران صفوي شاه قاجار كه توسط سه شاه سيستاني اواخر قرن دوازدهم هجري قمري فراهم آمد.

2008-11-17 15:00:00
در نشستي با عنوان « چهره گشايي، نقد و بررسي كتاب روضةالانوار خواجوي كرماني»

دكتر عابدي: شعر خواجو در شناختن شعر سعدي و حافظ مهم است

دكتر محمود عابدي در نشستي با عنوان « چهره گشايي، نقد و بررسي كتاب روضةالانوار خواجوي كرماني»، گفت: خواجو يك شاعر درجه دوم و حدواسط سعدي و حافظ است، اما شعر خواجو هم در شناختن شعر سعدي مهم است و هم در شناختن شعر حافظ و من به اين دليل به سمت خواجو رفته ام.

2008-10-20 16:00:00
دكتر مهدي نوريان در شصت و هفتمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

دكتر عابدي به نسخه هاي معتبر نزديك به زمان شاعر اكتفا كرده است

دكتر مهدي نوريان در شصت و هفمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: نسخه هاي روضه الانوار خيلي زياد است و دكتر عابدي كار محققانه و آگاهانه اي كردند كه از نسخه هاي متاخر، چشم پوشيده و به نسخه هاي معتبر نزديك به زمان شاعر اكتفا كرده است.

2008-10-20 16:00:00
در شصت و هفمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب عنوان شد:

دكتر ايراني: رمزگشايي از يك متن، به صرف نسخه‌بدل دادن نيست

دكتر اكبر ايراني در شصت و هفمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: رمز گشايي از يك متن، به صرف نسخه بدل دادن نيست كه آن هم خودش، تخصص و ممارست مي خواهد و تعهد، كه انتخاب نسخه بر چه اساسي بايد باشد و چه متني بايد انتخاب بشود و نسخه اصلي كار قرار بگيرد.

2008-10-20 15:00:00
با عنوان « چهره گشايي، نقد و بررسي كتاب روضةالانوار خواجوي كرماني» برگزار شد

شصت و هفمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و هفمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « چهره گشايي، نقد و بررسي كتاب روضةالانوار خواجوي كرماني» و با سخنراني دكتر مظاهر مصّفا، دكتر مهدي نوريان و دكتر محمود عابدي (مصحح اثر)، روز دوشنبه 29 مهر ماه 87 در اين مركز برگزار شد.

2008-10-20 15:00:00
در نشست « چهره گشايي، نقد و بررسي كتاب روضةالانوار خواجوي كرماني» عنوان شد:

دكتر مصّفا: به اندازه شمار انگشتان دست نسخه‌شناس نداريم

دكتر مظاهر مصّفا در نشستي با عنوان « چهره گشايي، نقد و بررسي كتاب روضةالانوار خواجوي كرماني» گفت: بدون تعارف بايد گفت كه ما به اندازه شمار انگشتان دست، نسخه شناس نداريم.

2008-10-20 15:00:00
در نشستي با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن »

دكتر امامي: ما يك قرآن داريم و بايد يك ترجمه هم داشته باشيم

دكتر ابوالقاسم امامي در نشستي با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن »، گفت: ما يك قرآن داريم و بايد يك ترجمه هم داشته باشيم. يك قرآن داريم و يك ترجمه فارسي هم داشته باشيم، يك ترجمه انگليسي و يك ترجمه فرانسوي.

2008-05-28 15:00:00
با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن » برگزار شد

شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن » و با سخنراني دكتر آذرتاش آذرنوش،دكتر ابوالقاسم امامي و سيد محمد عمادي حائري (مصحح اثر) روز چهارشنبه 8 خرداد 87 در اين مركز برگزار شد.

2008-05-28 15:00:00
دكتر اكبر ايراني در شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

سوره حمد را، اول سلمان بزرگ به فارسي برگرداندند

دكتر اكبر ايراني در شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: سوره حمد را اول سلمان بزرگ به فارسي برگرداندند و حضرت محمد(ص) اين را شنيدند و منكر نشدند، اما اين داستان در متون و منابع، كما بيش مورد اختلاف روات و مفسرين بوده است.

2008-05-28 15:00:00

صفحه‌ها