دكتر آذرتاش آذرنوش در شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب:

ما هيچ كاري درباره ترجمه هاي قرآن نكرديم

دكتر آذرتاش آذرنوش در شصت و پنجمين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: ما كوچكترين تحقيق در زمينه علم ترجمه در اين حوزه نكرديم. ما هيچ كاري درباره ترجمه هاي قرآن نكرديم.

2008-05-28 15:00:00
در نشستي با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن »

عمادي حائري: به خودم بسيار سخت گرفتم تا خواننده راحت باشد

سيد محمد عمادي حائري در نشستي با عنوان « چهره‌گشايي و نقد و بررسي كتاب قرآن فارسي كهن »، گفت: براي من بسط دادن معمولاً آسانتر است. من به خودم بسيار سخت گرفتم تا خواننده راحت باشد.

2008-05-28 15:00:00
دكتر بهرام گرامي از آمريكا، در نشستي با عنوان « گل و گياه در هزار سال شعر فارسي»:

حتي يك تحقيق جامع در مورد گياهان در شعر فارسي انجام نشده است

دكتر بهرام گرامي از آمريكا، در نشستي با عنوان « گل و گياه در هزار سال شعر فارسي»، گفت: در شگفتم كه حتي يك اثر و يك تحقيق جامع در مورد يكي از گياهان در شعر فارسي انجام نشده است.

2008-02-04 16:00:00
با عنوان«گل و گياه در هزار سال شعر فارسي» برگزار شد

شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان«گل و گياه در هزار سال شعر فارسي» و با سخنراني دكتر بهرام گرامي از آمريكا، روز دوشنبه 15بهمن 86 در اين مركز برگزار شد.

2008-02-04 16:00:00
با عنوان«گل و گياه در هزار سال شعر فارسي» برگزار شد

شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب با عنوان«گل و گياه در هزار سال شعر فارسي» و با سخنراني دكتر بهرام گرامي از آمريكا، روز دوشنبه 15بهمن 86 در اين مركز برگزار شد.

2008-02-04 16:00:00
در شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

دكتر ايراني: گل، نخستين هديه خداوند به مقربين درگاه الهي است

دكتر اكبر ايراني در شصت و سومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: گل، نخستين هديه خداوند به مقربين درگاه الهي است، كساني كه سعادت رضوان الهي نصيب شان مي شود.

2008-02-04 16:00:00
درشصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب

كيانفر: دكتر نوايي به صراحت بيان و رك بودن شهره بود

جمشيد كيانفر در شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: استاد شادروان دكتر نوايي به صراحت بيان و رك بودن شهره بود.

2007-12-10 15:00:00
در نشستي با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»

دكتر اتحاديه: در ايران، علم تاريخ نياز به تفكر تازه دارد

دكتر منصوره اتحاديه در نشستي با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»، گفت: در ايران، علم تاريخ فرسوده شده و نياز به تفكر تازه و تجديد نظر دوباره دارد.

2007-12-10 15:00:00
دكتر اكبرايراني در شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب :

استاد نوايي با نويسنده كتاب ملك المورخين، هم فكر و هم درد است

دكتر اكبرايراني در شصت و دومين نشست مركز پژوهشي ميراث مكتوب، گفت: در حس وطن دوستي، ايران دوستي و حب الوطني كه استاد نوايي داشتند، به نوعي با نويسنده كتاب ملك المورخين، هم فكر و هم درد هستند.

2007-12-10 15:00:00
در نشستي با عنوان«رونمايي و نقد و بررسي كتاب مرآت الوقايع مظفري و سه ويژه نامه تاريخ علم»

دكتر چيت ساز: آقاي نوايي، غم ايران دارد

دكتر محمدرضا چيت ساز با توجه به علاقه آقاي نوايي كه دوست داشت ديپلمات شود، اعتقاد دارد كه فرقي نمي كند او مورخ باشد يا ديپلمات، چرا كه غم ايران دارد.

2007-12-10 15:00:00

صفحه‌ها