فراخوان متقاضیان اعزام به کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی

اساتید متقاضی اعزام به کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی دانشگاه‌های خارج از کشور تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ برای ثبت نام فرصت دارند.

2021-05-11 14:53:31

شرح المجسطی (نجوم- عربی)

نسخۀ حاضر از شرح مقالۀ نهم تا پایان کتاب را دارا و از آغاز افتادگی دارد.

2013-11-16 14:47:00

بررسی ترجمه عبارات دانشنامه علایی در مقاصد الفلاسفه غزالی

امام ابوحامد محمد غزالی، پیش از تألیف تهافت الفلاسفه در رد فلسفۀ مشایی، به نگارش مقاصد الفلاسفه پرداخت تا نخست آرای فیلسوفان را به طور دقیق معرفی کند.

2013-10-21 10:43:00

مقایسه تطبیقی صفات خلفای چهارگانه در ستایش نامه های سرآغاز منظومه های فارسی

در سرآغاز برخی از منظومه های کهن فارسی، پس از ستایش خداوند و پیامبر (ص) ابیاتی در مدح خلفای چهارگانه آمده است. این ستایش نامه نقاط مشترکی با یکدیگر دارند و گاه تفاوت هایی نیز میان آنها دیده می شود.

2013-10-08 12:24:00

مقایسه تحلیلی مناجات نامه های آغاز مثنوی های مهم فارسی

مناجات نامه های آغاز مثنوی های فارسی، نشان دهندۀ نوع نگاه سرایندۀ به هستی و جهان بینی اوست. اگر از مناجات نامه های تقلیدی صرف نظر کنیم، باید برای سرایندگان منظومه های مشهور شأن تفکر نیز قائل باشیم.

2013-09-28 12:29:00

مجموعه ای مهم در فلسفه

اين مجموعه شامل حدود 16 اثر از تأليفات مهم ترين و بعضاً ناشناخته ترين فلاسفۀ اسلامی است و بيشتر آنها به چاپ نرسيده است.

2013-09-15 14:49:00

تشبیهات و استعارات روزبهان بقلی شیرازی در عبهر العاشقین

ابومحمد روزبهان بقلی شیرازی معروف به شیخ شطاح و شطاح فارس از عارفان مشهور قرن ششم و هفتم است. روزبهان آثار متعددی به زبان عربی و فارسی تألیف کرده که از آن میان آثار فارسی او، به ویژه شرح شطحیات و عبهرالعاشقین هم از جهت لفظی و هم از جهت معنایی از متون مهم صوفیانه فارسی به شمار می آیند.

2013-08-31 13:24:00

استخراج و تحلیل نسخه بدل های الإشارات و التنبیهات ابن سینا در قرون ششم و هفتم

الإشارات و التنبیهات، واپسین اثر شیخ الرئیس ابوعلی حسین بن عبدلله بن سینا (370 - 428 ق) است. قرن ششم و هفتم، دورۀ اوج اعتنا به اشارات از سوی موافقان و مخالفان ابن سیناست.

2013-08-18 13:56:00

بازسازی تفسیر مفقود ناصر کبیر (م 304 ق)

حسن بن علی بن حسن بن علي بن عمر بن علي (بن حسين) (ح 230 ق در مدينه - 304 ق در آمل) ملقّب به الناصر للحق معروف به ناصر كبير و ناصر اُطْروش از بزرگان زیديه است.

2013-08-11 10:25:00

كنوز الوديعه من رموز الذّريعه

الذّريعه الي مكارم الشّريعة يكي از آثار ارزشمند عربي‌نويس نامدار سده چهارم هجري حسين بن محمّد بن مفضّل معروف به راغب اصفهاني (درگذشته حدوداً ميانه 396 - 401 ق) است.

2013-08-03 11:04:00

صفحه‌ها