حقایق (اخلاق و احکام دینی ـ فارسی)

مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

2013-01-30 13:16:00

نفائس الکلام و عرائس الاقلام (منشآت و فرامین ـ فارسی)

مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

2013-01-23 23:54:00

ترجمةالجریده فی شرح القصیده

مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

2013-01-13 01:03:00

روايح گلشن قطبشهي

روايح گلشن قطبشهي از الفتي ساوجي (سده 11 ق) متن ادبي آميخته از نظم و نثر درباره روزگار عبدالله بن محمّد قطبشاه (حكـ 1035 – 1083 ق) فرمانده گلكنده دكن است.

2012-12-30 12:10:00

زیج ایلخانی

مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

2012-12-22 14:58:00

مجموعه دو اثر نجومی از خازنی

مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

2012-11-06 10:37:00

رساله در اخلاق و منطق و الهیات و هیأت

مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

2012-10-13 14:52:00

تحریرالاُصول لاقلیدِس

مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

2012-09-05 17:29:00

دولت نامه، نسخه کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی

مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف
بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی
نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای
از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

2012-08-21 21:06:00

ترسل/ منشآت اسفزاری

این کتاب که از نگاشته‏های پراهمیت اسفزازی، صاحب تک‏نگاری ارجمند روضات الجنات فی تاریخ مدینة هرات است، علاوه بر روشن‏کردن بخش مهمی از حیات علمی و سیاسی مؤلف – که از او بسیار کم می‏دانیم – بر اوضاع اداری هرات در عصر تیموریان نیز پرتو می‏افکند؛ به علاوه این اثر اسفزازی تاکنون بررسی نشده و تمام کسانی که بر روی روضات کار کرده‏اند بدان بی‏توجه بوده‏اند.

2012-02-11 12:52:00

صفحه‌ها