رفتن مجنون به خانۀ کعبه و مناجات پرسوز او با خداوند

رفتن مجنون به خانۀ کعبه و مناجات پرسوز او با خداوند - برگرفته از جُنگ اسکندرمیرزا - تاریخ کتابت نسخه 814 به خط ناصر الکاتب

2017-03-12 12:43:56

نقشهایی از مراسم قربانی حضرت اسماعیل (ع)

نقشهایی از مراسم قربانی حضرت اسماعیل (ع) را در ادامه مشاهده کنید.

2016-09-11 12:31:43

نگاره‌ ای اثر رضا عباسی از یک مرقع دوره صفوی در موزه بریتانیا

نگاره‌ ای اثر رضا عباسی از یک مرقع دوره صفوی در موزه بریتانیا

2016-04-23 13:08:38

شادند جهانیان به نوروز و به عید

مرکز پژوهشی میراث مکتوب فرارسیدن نوروز 1395 را به تمامی پژوهشگران، مصححان و فهرست نویسان نسخه های خطی تبریک می گوید.

2016-03-16 16:41:24

نقشه جهان نمای اسلامی در یک نسخه خطی خریدة العجائب ابن وردی

نقشه جهان نمای اسلامی در یک نسخه خطی خریدة العجائب ابن وردی.

2016-03-06 12:20:35

ولادت پیامبر اسلام (ص)

کهن ترین تصویر ولادت پیامبر اسلام (ص) در نسخه ای از جامع التواریخ - کتابخانۀ دانشگاه ادینبرو (Or.Ms 20 )

2015-12-27 14:30:37

دیوان حافظ نسخۀ 1309 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس

دیوان حافظ - نسخۀ 1309 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس – حدودۀ سدۀ دهم و یازدهم.

2015-10-12 12:21:18

برگی از شاهنامه فردوسی، نسخۀ شاه طهماسب

برگی از شاهنامه فردوسی. از نسخه شاه طهماسب. صفحه 639. موضوع: بوزرجمهر حکیم در حال بازی شطرنج هندیان.

2015-08-26 12:48:00

مشق خطی از شاه عباس دوم

مشق خطی از شاه عباس دوم - اصل قطعۀ متعلق به شادروان عباس غازی (درگذشتۀ اسفند 1387).

2015-08-18 11:59:05

شیوه نامۀ ارسال مقالات به نشریات میراث مکتوب

شیوه نامۀ ارسال مقاله به دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث (ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن

2015-05-27 14:34:30

صفحه‌ها