مشق خطی از شاه عباس دوم

مشق خطی از شاه عباس دوم - اصل قطعۀ متعلق به شادروان عباس غازی (درگذشتۀ اسفند 1387).

2015-08-18 11:59:05

شیوه نامۀ ارسال مقالات به نشریات میراث مکتوب

شیوه نامۀ ارسال مقاله به دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث (ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن

2015-05-27 14:34:30

گلستان سعدي نسخۀ 1958 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس

گلستان سعدي ، نسخۀ 1958 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس مورّخ 950 ق-2

2015-04-21 11:21:27

برآمد باد صبح و بوی نوروز

مرکز پژوهشی فرارسیدن نوروز 1394 را به دوستداران فرهنگ و میراث این مرز و بوم تبریک می گوید.

2015-03-18 16:24:26

پرده مجلس عاشورا کار محمد مدبر

پرده مجلس عاشورا کار محمد مدبر (رنگ روغن) ، 78 در 5/35

2014-11-02 18:32:36

مجلس نبرد گشتاسپ با کرگ در دستنویسی از شاهنامه فردوسی

تصویری که مشاهده می کنید مجلس نبرد گشتاسپ با کرگ در دستنویسی از شاهنامه فردوسی است.

2014-06-14 14:13:00

مجلس به آتش افکندن ابراهیم نبی

تصویری که مشاهده می کنید مجلس به آتش افکندن ابراهیم نبی از نسخه های ربع رشیدی است.

2014-04-30 17:44:00

مینیاتورهایی از شاهنامه شاه طهماسبی

تصاویری که مشاهده می کنید مینیاتورهایی از شاهنامۀ طهماسبی است.

2014-03-22 20:42:00

يكي از قطعات نقاشي در مرقع 4088 كتابخانه مجلس

تصوير مربوط به مجلس ماهيگيري در مرقع 4088 كتابخانه مجلس است.

2013-12-01 12:20:00

يك قطعه سياه‌ مشق نستعليق

تصويري كه مي‌بينيم يكي از قطعات خط مندرج در يك مرقّع (نسخه 343 مجموعه اهدايي فيروز به كتابخانه مجلس) است.

2013-11-25 14:18:00

صفحه‌ها