سرلوحه دستنویسی از تفسیر کشاف زمخشری

در تصویر سرلوحه دستنویسی از تفسیر کشاف زمخشری (نسخه 120 کتابخانه سلیمانیه مورّخ 767 ق) را می بینیم.

2013-09-01 15:01:00

سرلوحه دستنويسي از نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض

تصوير مربوط به سرلوحه دستنويسي از نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض اثر احمد بن محمد بن عمر الخفاجي است.

2013-08-17 13:26:00

سرلوحه دستنويسي از نصايح و سروده‌هاي خواجه عبدالله انصاري

تصوير مربوط به سرلوحه دستنويسي از نصايح و سروده‌هاي خواجه عبدالله انصاري (نسخه 237 كتابخانه دانشگاه ميشيگان، بي‌تا [حدود سده دهم]) است.

2013-08-13 15:46:00

سوره قدر در مصحف شماره 2 كتابخانه مجلس

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به سوره قدر در مصحف شماره 2 كتابخانه مجلس (مورّخ 1122 ق به نسخ احمد نيريزي) است.

2013-07-29 15:10:00

سوره حمد در مصحفی به خط یاقوت مستعصمی

تصویری که می بینیم مربوط به سوره حمد در مصحفی از قرآن به نسخ خوشنویس نام دار یاقوت مستعصمی است.

2013-07-14 13:37:00

يكي از صفحات مجموعه‌اي نجومي

تصویری که می بینید يكي از صفحات مجموعه‌اي نجومي (دستنويس LJS 414 مجموعه شونبرگ در كتابخانه دانشگاه پنسيلوانيا، مورّخ 1081 ق) است.

2013-06-29 16:10:00

چهارلوح دستنویسی از تفسیر مفاتیح الغیب فخرالدّین محمّد بن عمر الرازی

تصویری که می بینیم مربوط به چهارلوح دستنویسی از تفسیر مفاتیح الغیب است.

2013-06-18 15:34:00

يكي از سرلوحه‌هاي دستنويسي از خمسه اميرخسرو دهلوي

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به يكي از سرلوحه‌هاي دستنويسي از خمسة اميرخسرو دهلوي است.

2013-06-10 13:06:00

یکی از نگاره های مرقع 11718 کتابخانه مجلس

تصویری که می بینیم مربوط به یکی از نگاره های مرقع 11718 کتابخانه مجلس است.

2013-05-28 14:53:00

مجلس كشتي ساختن نوح در دستنويسي از قصص‌الانبياء نيشابوري

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به مجلس كشتي ساختن نوح در دستنويسي از قصص‌الانبياء نيشابوري است.

2013-05-20 18:28:00

صفحه‌ها