كتاب الترياق، نسخه 2964 عربی کتابخانه ملی پاریس، مورّخ 575 ق.

این دستنویس یکی از کهن ترین نسخه های مصوّر تاریخ دار در دوره اسلامی است.

2013-02-06 12:10:00

کیمیای سعادت

سرلوحه آغازين ربع عبادات در نسخه‌اي از كيمياي سعادت

2013-01-26 10:18:00

تحديد نهايات الاماكن

نخستین صفحه دستنویس تحديد نهايات الاماكن لتصحيح مسافات المساكن ابوریحان بیرونی (نسخه 3386 كتابخانه فاتح استانبول، مورخ 416 ق).

2013-01-09 16:12:00

الصحاح في اللغة

تصويري كه مي‌بينيم مربوط به پشت‌نسخه الصحاح في اللغة اثر اسمعيل بن حماد الجوهري (نسخه 1008 كتابخانه سليمانيه، مورخ 609 ق در شهر حلب) است.

2013-01-05 00:00:00

صفحه‌اي از وقفنامه ربع رشيدي

نسخه کتابخانه ملی تبریز. این صفحه حاوی دستخط رشید الدین فضل الله همدانی است.

2012-12-25 14:53:00

صفحه انجامه دستنویس تفسیری از قرآن معروف به تفسیر کمبریج

صفحه انجامه دستنویس تفسیری از قرآن معروف به تفسیر کمبریج (نسخه Erpenius Mm.4.15. کتابخانه دانشگاه کمبریج، مورخ 628ق) است. متن این تفسیر به تصحیح دکتر جلال متینی به چاپ رسیده است

2012-12-21 22:10:00

ما را در نشر آثار فرهنگ و تمدن ایران و اسلام یاری کنید

حمایت از چاپ و انتشار آثار ارزشمند ایران و اسلام، زمینه ساز رونق علم و دانش و ترویج فرهنگ فاخر سرزمین ماست، از این رو مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برای انتشار آثار آمادۀ چاپ و اجرای قراردادهای پژوهشی و انتشاراتی خود به یاری بانیان و حامیان فرهیخته و فرهنگ دوست، نیازمند است. (به روز رسانی: 1391/09/26 )

2012-12-08 14:00:00

فراخوان همگانی برای کمک به نشر آثار فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

حمایت از چاپ و انتشار آثار ارزشمند ایران و اسلام، زمینه ساز رونق علم و دانش و ترویج فرهنگ فاخر سرزمین ماست، از این رو مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برای انتشار آثار آمادۀ چاپ و اجرای قراردادهای پژوهشی و انتشاراتی خود به یاری بانیان و حامیان فرهیخته و فرهنگ دوست، نیازمند است. (به روز رسانی: 07/09/1391 )

2012-11-27 15:15:00

فراخوان همگانی برای کمک به نشر آثار فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

حمایت از چاپ و انتشار آثار ارزشمند ایران و اسلام، زمینه ساز رونق علم و دانش و ترویج فرهنگ فاخر سرزمین ماست، از این رو مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برای انتشار آثار آمادۀ چاپ و اجرای قراردادهای پژوهشی و انتشاراتی خود به یاری بانیان و حامیان فرهیخته و فرهنگ دوست، نیازمند است.

2012-11-10 12:53:00

حمایت از چاپ و انتشار آثار ارزشمند ایران و اسلام

حمایت از چاپ و انتشار آثار ارزشمند ایران و اسلام، زمینه ساز رونق علم و دانش و ترویج فرهنگ فاخر سرزمین ماست، از این رو مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برای انتشار آثار آمادۀ چاپ و اجرای قراردادهای پژوهشی و انتشاراتی خود به یاری بانیان و حامیان فرهیخته و فرهنگ دوست، نیازمند است.

2012-11-02 22:26:00

صفحه‌ها