معمای ناپدید شدن یک نسخۀ خطی قرآن‌کریم در افغانستان

یک نسخۀ خطی قرآن کریم در بایگانی ملی افغانستان ناپدید شده است.
2019-02-18 12:20:40

چاپ دوم کتاب ترجمۀ فرحةالغری منتشر شد

چاپ دوم کتاب ترجمۀ فرحة الغری از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2019-02-18 11:55:05

گفتمان‌های خوشنویسی معاصر در موزۀ خوشنویسی بررسی می‌شود

گفتمان‌های خوشنویسی معاصر ایران در موزۀ خوشنویسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
2019-02-18 11:29:49

باغ موقوفات افشار میزبان نشست «زریاب و تاریخ‌نگاری اسلام و ایران»

مجلس «زریاب و تاریخ‌نگاری اسلام و ایران» در باغ بنیاد موقوفات دکتر افشار برگزار می‌شود.
2019-02-18 11:12:32

برگزاری نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی با سخرانی استاد محقق

هشتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی با سخرانی استاد مهدی محقق برگزار خواهد شد.
2019-02-17 10:48:14

سه اثر از میراث مکتوب در میان برگزیدگان همایش ملی حامیان نسخ خطی

در شانزدهمین دورۀ همایش ملی حامیان نسخ خطی، سه اثر از مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به عنوان آثار برتر معرفی شدند.
2019-02-17 10:22:50

«دستور الکاتب» در میان آثار برتر شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی

کتاب «دستور الکاتب»، تصحیح علی‌اکبر احمدی دارانی در میان آثار برگزیده در شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی قرار گرفت.
2019-02-17 09:16:34

«المشیخة» و دو اثر دیگر از میراث مکتوب برگزیدۀ همایش حامیان نسخ خطی شدند

کتاب «المشیخة»به تصحیح سیدمحمد طباطبایی بهبهانی اثر برگزیده در شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی معرفی شد.
2019-02-17 08:47:35

«فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان» برگزیدۀ همایش حامیان نسخ خطی شد

کتاب فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان برگزیدۀ شانزدهمین دوره همایش حامیان نسخ خطی در بخش فهرست‌نگاری نسخ خطی و اسناد شد.
2019-02-16 19:40:02

مژدۀ سفیر مجارستان به مردم ایران در نشست دوستانۀ میراث مکتوب

آخرین چهارشنبه ‌بهمن ماه، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب میزبان جمعی از فرهنگ دوستان ایران زمین بود.
2019-02-16 19:07:49

صفحه‌ها