آینۀ میراث 20

آینه میراث 20

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب­شناسی و اطلاع ­رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال اوّل، شمارۀ اوّل، بهار 1382

ویژه نامۀ تاریخ علم

فهرست مطالب

آشنایی با مورخین علوم/پنج

سخنی با خوانندگان/هفت

بطلمیوس و کاشانی/جعفر آقایانی چاوشی/1

نقش مسلمانان در حسابان/حیدر زاهد زاهدانی/23

روش ابن هیثم در ترسیم هفت ضلعی منتظم/نسیم ماحوزی/33

نور ماه از نظر ابن هیثم/ عبدالرسول عمادی/59

منشأهای درمان دوایی و غذایی در دورۀ اسلامی/سامی حَمارْنَه/ ترجمۀ هوشنگ اعلم/121

ادلۀ ریاضی ابو یعقوب کندی بر نفی جهان نامتناهی/ عباس طارمی/ 143

دستور ساخت ماشین فلوت­زن از آپولونیوس/ لورچ – شهاده و .../ ترجمۀ بهزاد طالبی/ 159

باطری اشکانی/ ناصر کنعانی/ 175

عوامل سموّ و انحطاط العلوم فی الحضارة الاسلامیة/ جعفر آقایانی چاوشی/ ترجمۀ قیس آل قیس/ 185

ابن الصلاح الهَمَدانی/ غلامرضا جمشیدنژاد اوّل/ 211

مقالات انگلیسی و فرانسه/ 1-213

 

برای دریافت فایل نشریه کلیک کنید.