گزارش میراث شماره هفتم- سال اول

گزارش میراث شماره هفتم
سال اول، شماره هفتم، 1385

فهرست مطالب

سخن سردبیر (آسیب شناسی چاپ متون)/ 2
تنقیح الأبحاث للملل الثّلاث، تصحیح مجدّد یا سرقت؟/ 4
همایش ها و نشست ها/ 7
پاره ها و نکته های میراث مکتوب/ 16
اخبار علمی فرهنگی/ 18
معرفی مراکز و پایگاههای حوزۀ میراث مکتوب؛ مرکز میکروفیلم نور ـ هند/ 24
معرفی کتاب/ 29
معرفی نشریات/ 35
تازه های میراث مکتوب/ 37
چکیده انگلیسی/ 43