گزارش میراث شماره 1

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی
دورۀ دوم، سال اول، شماره اول، مهر 1385

فهرست مطالب

پیش سخن/ 2

سخن سردبیر
آسیب شناسی چاپ متون (6): دوباره کاریها/ 3

نشست ها و همایش ها
بهره گیری از رایانه و فضای مجازی web در پژوهشهای متن شناسی/ 5
رونمایی کتاب ختم الغاریب/ 8

>پاره ها و نکته های میراث مکتوبی
راهنمای ضوابط نسخه نشاسی/ 10
بلای کاتبان باسواد/ 12
زلالی شاعری بزرگ از تبار فراموشیان/ 14

اخبار علمی و فرهنگی/ 16
معرفی کتاب/ 30
معرفی نشریات/ 41

پایگاههای اینترنتی/ 42
پایگاه مکتبة الوراق
پایگاه التراث

گزارش/ 44
گزارش حضور مرکز پژوهشی میراث مکتوب در کنفرانس نسخه های خطی اسلامی در حوزۀ تاریخ علم
گزارش مراسم امضای قرارداد همکاری مرکز میکروفیلم نور و اداره ادبیات

گفت و گو
گفت و گو با دکتر نوشاهی (2) / 48

تازه های میراث مکتوب/ 51
نامه ها/ 54
چکیدۀ انگلیسی/ 1