گزارش میراث شماره 10-11

گزارش میراث شماره 10-11
ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی
دورۀ دوم، سال اول، شماره 10 و 11، تیر و مرداد 1386

فهرست مطالب

سخن سردبیر
آسیب شناسی میراث فرهنگی (12)/ 2

مقاله
اغراض السیاسة فی اغراض الریاسة و ارتباط آن با قراضۀ طبیعیات/ 4

نشست ها و همایش ها
نقد و بررسی کتاب ارشاد و مجالس جهانگیری/ 6

پاره ها و نکته های میراث مکتوبی
نکته های متن پژوهی (1)/ 9

اخبار علمی و فرهنگی/ 12
کارگاه آموزشی طرح حافظۀ جهانی
ثبت وقف نامۀ رشیدی و شاهنامۀ بایسنقری در برنامۀ حافظۀ جهانی
کرپستین سن و خرید نسخه های شرقی
کتابی از مؤلفی از خاندان صاحب بیان الادیان

معرفی کتاب/ 21
معرفی نشریات/ 23

گفت و گو
گفت و گو با دکتر عارف نوشاهی/ 35

گزارش/ 38
گزارش همایش بزرگداشت عبدالباقی گولپینارلی/ 38
گزارش سومین دورۀ جلسات انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان/ 49

تازه های میراث مکتوب/ 59
نامه ها/ 63
چکیدۀ انگلیسی/ 1