گزارش میراث شماره 24- 23

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال دوم، شماره بیست و سوم و بیست و چهارم، مرداد و شهریور 1387

فهرست مطالب

سخن سردبیر
آسیب شناسی تصحیح و چاپ متون (19): نظرآزمایی: وظیفۀ ما چیست؟ وظیفۀ مصحح چیست؟/ 2

جستار/ 4
رویین یا ژویین/ مصطفی کاویانی/4
فرهاد، استادِ مهندس ایران و صنعت شیر رسانی/ حسن تاجبخش/6

پاره ها و نکته ها
ضیاء الملک حسین بن محمد وزیر کیست؟/سید علی میرافضلی/ 10

نسخه شناسی/ 12
دربارۀ تحفة الملوک/ اسماعیل حاکمی
تحفة السرور درویش علی چنگی/ عثمان کریم اُف


یادداشت/ 20
یاد استادی متن شناسی: دکتر محمد معین/ محمد روشن
ویراستار تهرانی!!/ سید علی آل داود

بررسی کتاب/ 23
فهرست نسخه های خطی مدرسۀ قنبر علی خان (حضرت ولی عصر (عج)/ 23؛ ختم الغرائب (تحفة العراقین)/ 25؛ ایران باستان/ 33؛ ماهتاب شام شرق: گزاره و گزینۀ اندیشه شناسی اقبال/ 35؛ ظفرنامه/ 40؛ مقدمة الأدب/ 41؛ کتوز الحکمة/ 43؛ دانشنامۀ ایران جلد دوم/ 45؛ بدخوانی در پیشانی/ 48.

معرفی کتاب/ 50
کتابخانۀ متن شناسی/ 58
معرفی نشریات/ 60

معرفی مراکز
مجله ای تازه در مطالعۀ جوامع فارسی زبان/ حبیب برجیان/ 63

نشست ها و همایش ها
قرآن فارسی کهن (تاریخ، تحریرها، تحلیل): چهره گشایی، نقد و بررسی/ 65

گزارش/ 68
تازه های میراث/ 73
نامه ها/ 80