گزارش میراث شماره 27 – 28

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال سوم، شماره بیست هفتم و بیست و هشتم، آذر و دی ماه 1387

فهرست مطالب

سخن سردبیر
آسیب شناسی چاپ متون کهن فارسی (20): چاپ نسخه برگردان/ 2

جستار/ 4
یک احتمال: الأبنیه یا الأنبئه/ احمدمهدوی دامغانی
ابنیه پژوهی/ یونس کرامتی
دربارۀ صوفی سمرقندی، مؤلف مفتاح النۀعیم فی آداب التعلیم/ علی نویدی ملاطی
مدینة السّلام بغداد/ علی صفری آق قلعه

پاره ها و نکته ها/ 14
عجایب هفتگانه/ سید عبد الرضا موسوی طبری
ربط بی ربط ها/ مصطفی ذاکری
استنساخ نسخه های فارسی در هندوستان سدۀ هجدهم میلادی/ ع.ص

رساله
وصیّت نامۀ خواجه نظام الملک طوسی/ علی صفری آق قلعه/ 22

یادداشت
سلوة الشّیعه دیگر و تاج الأشعار دیگر است!/ جویا جهانبخش/ 27

بررسی/ 28
جوی شیر «شیرین»/ 28؛ «نصاب انگلیسی فرهاد میرزا معتمد الدوله»/ 30؛ ارج نامۀ صادق کیا/ 36؛ دفتر اشعار صوفی/ 43؛ آشنایی با نسخ خطی و آثار کمیاب (فارسی و عربی)/ 48؛ اسناد موقوفات اصفهان/ 51

معرفی کتاب/ 54
ارشاد القاصد الی اسنی المقاصد/ 54؛ نظریۀ تاریخ ادبیات/ 55؛ پژوهش های تاریخی ترکی- ایرانی سده های میانی/ 56؛ حماسه/ 57؛ پایان نامه های تصحیح نسخ خطی دانشگاه اصفهان (قسمت دوم)/ 58

کتابخانه متن شناسی/ 65
معرفی نشریات/ 67

نشست ها و همایش ها
چهره گشایی، نقد و بررسی کتاب شجرة الملوک/ 70

گزارش/ 72
سمینار نسخه شناسی فارسی در وین
همایش بین المللی رودکی و هزار سال شعر فارسی
روز مطالعات بین المللی اسناد و تاریخ

تازه های میراث/ 89
نامه ها/ 91