گزارش میراث شماره 25-26

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال سوم، شماره بیست و پنجم و بیست و ششم، مهر و آبان 1387

فهرست مطالب

سخن سردبیر
دو قرن سکوت زبان یا دو قرن غیبت کاغذ/ 2

جستار/ 4
تصحیح متون با تأکید بر تصحیح متون فارسی/ سید محمد عمادی حائری
مثنوی نو یافته ای از پوربهای جامی/ بهروز ایمانی

نسخه شناسی/ 13
مصحفی به خامۀ صاحب راحة الصدور/ علی صفری آق قلعه
معرفی نسخۀ خطی جامع اللغات/ حمید جعفری
فردهای آستانه شیخ صفی اردبیلی/ عماد الدین شیخ الحکمایی

رساله
احوالات بلوک مالمیر/ محمدحسن خان اعتماد السلطنه/ 18

بررسی کتاب/ 23

تاج القصص/ 23؛ باغ سبز (گفتارهایی دربارۀ شمس و مولانا)/ 27؛ قصص الأنبیاء/ 30؛ قیاس مع الفارق/ 33؛ شیوایی و شیدایی: برگی از فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی/ 36؛ نقد در نقد/ 40؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی/ 43

معرفی کتاب/ 46
گلزار محبت/46؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ ارگانی بهبهانی/ 46؛ اطلس قرآن مجید/ 47؛ ارمغان هندوستان/ 47؛ میراث حدیث شیعه/ 47؛ دیوان قبولی هروی/ 48؛ تذکرۀ شرافت نوشاهی/ 49؛ مقالات عارف/ 50؛ مجموعه مقالات کنگرۀ بین المللی کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی (دفتر پنجم)/ 50؛ دیوان سعید خان ملتانی/ 51؛ فهرست کتب خطی اصفهان (ج1: آ-ز)/ 52؛ جغرافیای تاریخی مرو/ 52؛ کتاب شناسی فیض کاشانی/ 53؛ پایان نامه های تصحیح نسخ خطی دانشگاه اصفهان/ 54؛ گنجینۀ خطی و هنری تالپوران/ 58؛ مجموعۀ اسلام و عرفان/ 58

معرفی نشریات/ 59

نشست ها و همایش ها
سخنان امام علی (ع) و نهج البلاغه در متون نظم و نثر فارسی/ 62

گزارش
عشایر ایرانی زبان در اوراسیا/ 64

گفت و گو
گفت و گو با دکتر سید جلال حسینی بدخشانی/ 67

تازه های میراث/ 71
نامه ها/ 73