یادداشتی دربارۀ تصحیح سفرنامۀ غرب ایران

بهزاد همتی در یادداشتی که در شماره 49 گزارش میراث درج شده است نگاهی دارد به تصحیح یکی از سفرنامه های کوتاهی که در دفتر چهارم میراث بهارستان درج شده است.
2012-08-20 17:57:00

انیس‌ العاقلین ملامیر گیلانی و نسخه های آن

نازیلا ابویی مهریزی در شماره 50 دوفصلنامه تخصصي آينه ميراث مقاله اي درباره انيس العاقلين ملامير گيلاني و نسخه هاي آن نوشته است.
2012-08-18 17:07:00

نظری بر کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات

علیرضا ذکاوتی قراگزلو در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات: قواعد کلی عقلی، نام ها صفات خداوند تألیف جواد خرّمیان نوشته است.
2012-08-15 16:32:00

رسالۀ منطقی پولُس پارسی و نوآوری در ساخت کتاب

دکتر ابوالفضل خطیبی در ضمیمۀ شمارۀ 2 گزارش میراث یادداشتی با عنوان رسالۀ منطقی پولُس پارسی و نوآوری در ساخت کتاب نوشته است.
2012-08-15 16:15:00

گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی

احمدرضا یلمه ها در شماره 50 دوفصلنامۀ آینۀ میراث مقاله ای با عنوان گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی نوشته است.
2012-08-15 15:31:00

انتشار جلد چهارم دانشنامه زبان و ادب فارسی

چهارمین جلد دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی استاد اسماعیل سعادت، عضو پیوسته و مدیر گروه دانشنامهٔ تحقیقات ادبی فرهنگستان، منتشر شد.
2012-08-14 15:52:00

حکایت عبدالغفار نجم الدوله از سرقت آثارش

دکتر محمد باقری در ضمیمۀ شماره 2 گزارش میراث یادداشتی از عبدالغفار نجم الدوله را درباره سرقت آثارش و گلایه وی از پخته خواران را نقل کرده است.
2012-08-14 15:22:00

كه چو خوش بنگري اي سرو روان...

علی صفری آق قلعه، پژوهشگر و نسخه شناس در شماره 50 دوفصلنامه آینه میراث پاسخی به نقد کتاب «گذري بر تحفة العراقين خاقاني شرواني» نوشته است.
2012-08-14 15:06:00

نقدِ تصحيح، تنقيح، ويرايش و مقابله دستور الكاتب في تعيين المراتب

دستور الكاتب في تعيين المراتب يكي از مهم‌ترين كتابها در موضوع انشا و نامه‌نگاري در قرن هشتم است.
2012-08-13 16:51:00

انتشار دیوان قصیده سرای چیره دست سده چهارم هجری

دیوان مُنجیک تِرمِذی (اشعار گردآوری شده سدۀ چهارم هجری) به کوشش احسان شواربی مقدم از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر می شود.
2012-08-13 16:06:00

صفحه‌ها