آینه میراث 51

 
 
 
 
دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینه میراث ویژۀ کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون، دورۀ جدید، سال دهم، شمارۀ دوم ، پاییز و زمستان  1391 (پیاپی 51)

فهرست مطالب
سخن سردبیر/3
آیینۀ حق نما‍، اثری در دفاع از تشیع در هند/ ژاله تاج الدینی/ 5
فرهنگ لب اللغه اثر شیخ محمود لاهیجی / پروین تاجبخش/21
معرفی، بررسی و تحلیل تذکرۀ تحفۀ سامی/ فاطمه توکلی فرد/43
معرفی نسخه های سام نامه موجود در کتابخانه های جهان/ وحید رویانی/ 79
نویافته هایی از تاریخ ادبیات ایران «اعلامی چند از کهگیلویه»/ سید محمد طباطبائی بهبهانی/ 103
مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی، نسخۀ خطی شمارۀ 10379 کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی / فرزانه فاتح و محمدصادق میرزا ابوالقاسمی/ 121
عبدالجبار الخرقی و آثار او در هیئت/ حنیف قلندری/ 137
ملاحظاتی پیرامون تواریخ نایافته و تاریخ نگاری محلی در خوارزم سده های 4 -5 ق/محمدعلی کاظم بیکی/ 171
شرح الحکمه العرشیه ملااسماعیل اصفهانی ، پاسخی به جرح عرشیه احسائی/ احسان کردی اردکانی/ 183
تحلیل نثر جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله از نظر شاخصهای سبکی و ادبی/ علی محمدی/ 203
مصارع الشعرا شاعری ناآشنا/ احمدرضا یلمه ها/ 241
چکیده مقالات به عربی/ حامد صدقی/ 269
چکیده مقالات به انگلیسی / مجدالدین کیوانی/ 3