تمدید فراخوان دوازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

مهلت ارسال آثار به دوازدهمین همایش بزرگداشت حامیان نسخ خطی تا 15 شهریور ماه سال جاری تمدید شد.
2012-09-02 16:06:00

«دانشنامه ایران» در نگاه مجدالدین کیوانی

مجدالدین کیوانی در مقاله ای که در شماره 49 گزارش میراث به چاپ رسیده «دانشنامه ایران» را نقد و بررسی کرده است.
2012-09-01 15:52:00

زریّن قبا نامه یا منظومه هفت لشکر و هفت منظر

زریّن قبا نامه یا منظومۀ هفت لشکر و هفت منظر به تصحیح سجّاد آیدِنلو منتشر می شود.
2012-09-01 11:57:00

نهضت میراث مکتوب در چاپ دیجیتالی آثار نایاب

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در طرحی، 45 عنوان از آثار نایاب خود را به صورت دیجیتالی منتشر کرده است.
2012-09-01 11:02:00

ایران در متون و منابع عثمانی

در طول دوران صفویه و در مقاطع مختلف، برخوردهای نظامی متعددی میان ایران و عثمانی صورت گرفت. در این دوران طولانی، یک دورۀ دوازده ساله (986 - 998) به عنوان پربرخوردترین دوره، از جایگاه خاصی برخوردار است.
2012-08-30 12:58:00

نگاهی بر دیوان سلیمی تونی

نفیسه ایرانی در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث ، در مقاله ای، نگاهی دارد به زندگی و اشعار سلیمی تونی.
2012-08-30 11:50:00

خیابانی به نام استاد ایرج افشار

احمد مسجدجامعي از نام‌گذاري خياباني به نام ايرج افشار خبر داد.
2012-08-29 13:50:00

«مذکّر الاصحاب» ملیحای سمرقندی

«مذکّر الاصحاب» ملیحای سمرقندی به کوشش کتابخانۀ مجلس شوارای اسلامی منتشر شد.
2012-08-29 13:20:00

«اختر دانش» در شعر خاقانی

سعید مهدوی فر در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث در مطلبی با عنوان «اختر دانش» در شعر خاقانی، سبک شعری خاقانی در قصیده سرایی را بررسی کرده است.
2012-08-29 11:47:00

نسخه های چند کتاب حکمي و فلسفی در سليمانيه

حسن انصاری در مطلبی که در سایت حلقه کاتبان درج شده است، نسخه هایی از کتاب های حکمی و فلسفه در کتابخانه های استانبول را معرفی کرده است.
2012-08-28 14:27:00

صفحه‌ها