لطایف الخیال شاه محمد دارابی اصطهباناتی : فهرست الفبائی نام شاعران

لطایف الخیال که یکی از مهمترین تذکره های فارسی هندی تألیف شده در هند به سال 1076 - 1078 هجری قمری است برای اولین بار منتشر شد.
2012-08-27 14:39:00

بازتاب آیین شاه کشی در مرزبان نامه

سید محمد صاحبی در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نگاهی دارد به داستان «غلام بازرگان» که در باب دوم مرزبان نامه درج شده است.
2012-08-27 12:46:00

اشعار نویافته کمال اسماعیل

آنچه در ادامه می آید چکیده ای از مقاله محمدرضا ضیاء است که با موضوع اشعار نویافته کمال اسماعیل در شمارۀ 50 دوفصلنامۀ تخصصی آینه میراث به چاپ خواهد رسید.
2012-08-26 18:03:00

تأملی در برخی ویژگی های زبانی ترجمۀ فارسی کتاب النّجاره

مصطفی ذاکری در شماره 49 گزارش میراث مقاله ای درباره ترجمۀ كتاب النّجاره (در هندسۀ عملي) ، تأليف ابوالوفاء محمّد بن محمّد بوزجاني، از مترجمي ناشناخته، تحقيق و تصحيح و ترجمۀ متن به فرانسه از جعفر آقاياني چاوشي نوشته است.
2012-08-26 13:30:00

قصیده اجِ احمد بن منوچهر شصت کله در جنگ ملاصدرا

آنچه در ادامه می آید مقاله ای است از مهرداد چترایی که با عنوان «قصیدۀ تتماجِ احمد بن منوچهر شصت کله در جُنگ ملاصدرا» در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث به چاپ رسیده است.
2012-08-25 17:48:00

مرجعی مفید و کتابی خواندنی در شاهنامه پژوهی

کامران فرهادی در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کتاب فردوسی و شاهنامه سرایی: گزیده ای از مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی) به سرپرستی اسماعیل سعادت، نوشتۀ جلال خالقی مطلق و دیگران، نوشته است. زبان و ادبیات فارسی
2012-08-25 14:19:00

تحليل شرح مثنوي مير نورالله احراري

حسن دشتی در شماره 50 دوفصلنامه تخصصی آینه میراث در مقاله ای با عنوان «تحليل شرح مثنوي مير نورالله احراري و مقايسۀ آن با شروح ديگر»، شرح شاه ميرمحمد نورالله احراري دهلوي را بر مثنوی معنوی بررسی کرده است.
2012-08-23 16:12:00

دفتر خسروان

مهدی فیروزیان در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کتاب دفتر خسروان (برگزیدۀ شاهنامۀ فردوسی) تألیف سجاد آیدِنلو، نوشته است.
2012-08-23 15:27:00

دربارۀ ترجمۀ فارسی تذکرة السامع و المتکلم

آنچه در ادامه می آید بخشی از مقاله احمد مهدوی دامغانی درباره کتاب آموزش نامه؛ فرهنگ فرادهی و فراگیری در اسلام (پارسی شدۀ تذکرةالسّامع و المتکلم فی ادب العالم و المتعلم بدرالدین جماعه) به گزارش و پژوهش محمدحسین ساکت است.
2012-08-22 18:16:00

مرمت بیش از پانزده نسخه خطی نفیس در کتابخانه مجلس

در تیرماه در بخش مرمت کتابخانه مجلس شورای اسلامی، با همکاری نیروهای این بخش بیش از چهل نسخه خطی، روزنامه و کتاب چاپی مرمت و به بخش‌های مربوطه تحویل داده شد.
2012-08-22 14:33:00

صفحه‌ها