ایران شناسی در دانمارک

احسان شواربی مقدم در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کتاب ایران شناسی در دانمارک،نوشته اَسموسِن، یِس پیتر، ترجمۀ منیژه احدزادگان آهنی نوشته است.
2012-08-22 12:05:00

رستخيز ناگهان نقش صناعات صوري در مثنوي معنوي

فرزاد اقبال در شماره 50 دوفصلنامه تخصصي آينه ميراث مقاله اي درباره رستخيز ناگهان نقش صناعات صوري در مثنوي معنوي نوشته است.
2012-08-21 19:44:00

ترجمه جديد شاهنامه فردوسی به زبان گرجی

تئا شورغایا در مقاله ای که در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث به چاپ رسیده ترجمه جدید شاهنامه فردوسی به زبان گرجی را بررسی کرده است.
2012-08-21 14:13:00

متنی معتبر، ناشری نام آور، چاپی نامعتبر

محمد افشین وفایی در شماره 49 دو ماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کلیله دمنه نصرالله منشی نوشته است.
2012-08-20 18:39:00

یادداشتی دربارۀ تصحیح سفرنامۀ غرب ایران

بهزاد همتی در یادداشتی که در شماره 49 گزارش میراث درج شده است نگاهی دارد به تصحیح یکی از سفرنامه های کوتاهی که در دفتر چهارم میراث بهارستان درج شده است.
2012-08-20 17:57:00

انیس‌ العاقلین ملامیر گیلانی و نسخه های آن

نازیلا ابویی مهریزی در شماره 50 دوفصلنامه تخصصي آينه ميراث مقاله اي درباره انيس العاقلين ملامير گيلاني و نسخه هاي آن نوشته است.
2012-08-18 17:07:00

نظری بر کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات

علیرضا ذکاوتی قراگزلو در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات: قواعد کلی عقلی، نام ها صفات خداوند تألیف جواد خرّمیان نوشته است.
2012-08-15 16:32:00

رسالۀ منطقی پولُس پارسی و نوآوری در ساخت کتاب

دکتر ابوالفضل خطیبی در ضمیمۀ شمارۀ 2 گزارش میراث یادداشتی با عنوان رسالۀ منطقی پولُس پارسی و نوآوری در ساخت کتاب نوشته است.
2012-08-15 16:15:00

گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی

احمدرضا یلمه ها در شماره 50 دوفصلنامۀ آینۀ میراث مقاله ای با عنوان گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی نوشته است.
2012-08-15 15:31:00

انتشار جلد چهارم دانشنامه زبان و ادب فارسی

چهارمین جلد دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی استاد اسماعیل سعادت، عضو پیوسته و مدیر گروه دانشنامهٔ تحقیقات ادبی فرهنگستان، منتشر شد.
2012-08-14 15:52:00

صفحه‌ها