گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی

احمدرضا یلمه ها در شماره 50 دوفصلنامۀ آینۀ میراث مقاله ای با عنوان گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی نوشته است.
2012-08-15 15:31:00

انتشار جلد چهارم دانشنامه زبان و ادب فارسی

چهارمین جلد دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی استاد اسماعیل سعادت، عضو پیوسته و مدیر گروه دانشنامهٔ تحقیقات ادبی فرهنگستان، منتشر شد.
2012-08-14 15:52:00

حکایت عبدالغفار نجم الدوله از سرقت آثارش

دکتر محمد باقری در ضمیمۀ شماره 2 گزارش میراث یادداشتی از عبدالغفار نجم الدوله را درباره سرقت آثارش و گلایه وی از پخته خواران را نقل کرده است.
2012-08-14 15:22:00

كه چو خوش بنگري اي سرو روان...

علی صفری آق قلعه، پژوهشگر و نسخه شناس در شماره 50 دوفصلنامه آینه میراث پاسخی به نقد کتاب «گذري بر تحفة العراقين خاقاني شرواني» نوشته است.
2012-08-14 15:06:00

نقدِ تصحيح، تنقيح، ويرايش و مقابله دستور الكاتب في تعيين المراتب

دستور الكاتب في تعيين المراتب يكي از مهم‌ترين كتابها در موضوع انشا و نامه‌نگاري در قرن هشتم است.
2012-08-13 16:51:00

انتشار دیوان قصیده سرای چیره دست سده چهارم هجری

دیوان مُنجیک تِرمِذی (اشعار گردآوری شده سدۀ چهارم هجری) به کوشش احسان شواربی مقدم از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر می شود.
2012-08-13 16:06:00

نقش دانشگاهها در شیوع پدیده کتابسازی و تکلّفات اداری

دکتر قاسم صافی در ضمیمه شماره 2 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث مقاله ای با عنوان نقش دانشگاهها در شیوع پدیده کتابسازی و تکلفات اداری نوشته است.
2012-08-13 15:34:00

اویم ایوک کهن‏ ترین فرهنگ ایرانی

محمود جعفر دهقی، پژوهشگر در حوزه فرهنگ و زبانهاي باستاني در شماره 50 آینه میراث مقاله ای درباره اویم ایوک کهن ترین فرهنگ ایرانی نوشته است.
2012-08-13 15:11:00

از ساختن کتاب تا کتابسازی

از ساختن کتاب تا کتابسازی عنوان مقاله ای از مجدالدین کیوانی است که در ضمیمه شماره 2 دوماهنامه گزارش میراث به چاپ رسیده است.
2012-08-12 16:20:00

مقالاتِ دو یا چند مؤلفی، آفتی نوظهور در تحقیقات ادبی

سجاد آیدنلو، پژوهشگر در ضمیمه شماره 2 نشریه گزارش میراث مقاله ای درباره مقالاتِ دو یا چند مؤلفی، آفتی نوظهور در تحقیقات ادبی (آسیب شناسی و اقتراح) نوشته است.
2012-08-12 15:45:00

صفحه‌ها