فهرست نسخه های خطی دانشگاه کویت

فهرس المخطوطات الاصلیة (3 ج) جامعة الکویت، ادارة المکتبات، مکتبة جابر الاحمد المرکزیة، کویت 2003 م/ 1424 هـ .
2015-04-14 15:15:11

جستاری در عدم تعارض علی‌نامه با شاهنامه فردوسی

از قرن پنجم هجری منظومه‌اي شيعي برجای مانده است که علی نامه عنوان دارد.
2015-04-14 14:48:37

یادگارنامه دکتر محمد محمدی ملایری

از جمله آداب نیکی که از دیرباز در محافل دانشگاهی و فرهنگی جای خود را به خوبی باز کرده و به یک سنت حسنه بدل گشته است، برپایی مراسم یادبود و نیز انتشار جشن نامه ها و یادنامه هاست.
2015-04-14 12:18:08

انتشار شماره دوم بهارستان ایران

شمارۀ دوم بهارستان ایران مجلۀ بین‌المللی مطالعات و تحقیقات ایرانی از سوی کتابخانۀ مجلس منتشر شد.
2015-04-14 10:41:54

رونمایی از فصلنامۀ نقد کتاب میراث

مراسم رونمایی از فصلنامۀ نقد کتاب میراث (سال اول، شمارۀ 1 و 2، بهار و تابستان 1393) روز چهارشنبه 26 فروردین در سرای اهل قلم برگزار می شود.
2015-04-13 15:28:41

از الفبا تا هنر

از الفبا تا هنر عنوان کتابی است در خوشنویسی که در سیصد صفحۀ رحلی و به صورت چهاررنگ چاپ شده است.
2015-04-13 13:20:35

تصحیح جدید دیوان شیخ کمال خجندی در زادگاه او

تصحیح جدید دیوان شیخ کمال خجندی از طریق انتشارات «خراسان» با تهیه، تصحیح و مقدمۀ شاعر صاحب نام تاجیک عبدالجبار سروش با خط سیریلیک و فارسی به چاپ رسید.
2015-04-13 11:43:53

اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک

کتاب اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالک تألیف محمدبن البَروسَوی الشهیر بابن سپاهی زاده، تحقیق المهدی عبدالرَو َّاضیه ترجمه و تحشیه دکتر حسین قره چانلو به کوشش انجمن ایرانی تاریخ روانۀ بازار کتاب شد.
2015-04-13 10:16:04

ایران در متون و منابع عثمانی/ اثری از نیازی

در این شماره به یکی دیگر از نویسندگان عثمانی می پردازیم که اثری دربارۀ برخوردهای ایران و عثمانی از خود به جا گذاشته است.
2015-04-12 15:58:19

ماهيت درهم تنيده موج و ذره

سازمان ملل، سال ٢٠١٥ را سال جهاني نور و تکنولوژي هاي نور پايه اعلام کرده است.
2015-04-12 14:28:45

صفحه‌ها