انتشار شمارۀ 54 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث

میراث مکتوب - شمارۀ 54 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال دوازدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1393 (پیاپی 54)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.فهرست مطالب این شماره از آینۀ میراث به این شرح است:سخن سردبی/5فواید چاپ نسخه­برگردان / اکبر ایرانی/9قوسی شوشتری، ادیب گمنام دورۀ صفوی / عباس بگ­جانی/37کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم / حجت توسلی/59«امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»/ علی ذبیحی و نادعلی فلاح/109محافظه­کاری و حقیقت­گویی در تاریخ بیهقی/ سیما رحمانی­فر و حسین قاسمی/137
2014-12-07 15:06:58

دیوان صاحب اصفهانی (مسیح البیان)

دیوان صاحب اصفهانی (مسیح البیان) به تصحیح مجید حیدری با مقدمۀ حسن عاطفی منتشر شد.
2014-12-07 13:46:00

انتشار شمارۀ 76 و 77 میراث شهاب

شمارۀ 76 و 77 فصلنامۀ میراث شهاب منتشر شد.
2014-12-07 10:47:12

بررسی نسخه خطی رسالۀ اخلاق ظهیریه

كتاب «تحفة الائمه العليه في الحكمه العمليه» معروف به «اخلاق ظهيريه»، اثري از نويسنده قرن هشتم فتح الله بن احمد بن محمود الشهرستاني مشهور به سبزواري رساله اي در اخلاق اسلامي است.
2014-12-06 16:33:51

میرزا حسن رشدیه و بدایه التعلیم

به مناسبت هفتادمین سال درگذشت حسن رشدیه آغازگر تأسیس مدارس عمومی در ایران نشست «میرزا حسن رشدیه و بدایة التعلیم» برگزار می‌شود.
2014-12-06 14:30:56

چرا استاد فروزانفر به سراغ تصحیح مثنوی نرفت؟

آنچه در ادامه می آید بخشی از سخنان دکتر نصرالله پورجوادی است که در دومین جشنوارۀ جایزۀ بدیع الزمان فروزانفر ارائه شد.
2014-12-06 12:57:16

ده درس در شناخت سیاق

کتاب حاضر، متن ده درس است که در سال 2013 م در دانشگاه ماربورگ ارائه شده است.
2014-12-06 11:38:18

حیدر ملک و کتاب تاریخ کشمیر

حیدر ملک کشمیری، نویسندۀ کتاب تاریخ کشمیر و از رجال هند در دورۀ جهانگیر شاه (1041 – 1037ق) است.
2014-12-06 11:17:22

مجموعه مقالات اثری در عرفان رساله گل و مل دیوان رضوان کاشانی در ارمغان ادب

ارمغان ادب (مجموعه مقالات اثری در عرفان رسالۀ گل و مل دیوان رضوان کاشانی) با نگارش، تحقیق و تصحیح حسن عاطفی به کوشش افشین عاطفی راهی بازار نشر شد.
2014-12-03 16:48:35

حقایق در اخلاق دینی و عرفانی

چنان که از گزارشها و فهارس برمی آید، شماری قابل توجه از دستنویس های دورۀ اسلامی از دستبردهای روزگاران برکنار مانده و امروزه در مجموعه های دنیا پراکنده است.
2014-12-03 13:16:41

صفحه‌ها