آینه میراث - ضمیمه 29

 
میراث مکتوب - ضميمۀ 29 دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینه میراث (دوفصلنامۀ ويژه كتاب شناسي، نقد كتاب و اطلاع رساني در حوزه متون) با عنوان «بدیل بی بدیل» نوشتۀ سعید مهدوی فر.
 
فهرست مطالب


ضميمه 29 دوفصلنامه علمي - پژوهشي آينه ميراث؛ صاحب امتياز مركز پژوهشي ميراث مكتوب؛ مدير مسئول اكبر ايراني؛ سردبير حسن رضائي باغ بيدي.