ضمیمه شماره سیزدهم آینه میراث

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال پنجم، ضمیمه شماره 13، سال 1386

فهرست مطالب ضمیمه شماره 13 آینه میراث

صوابنامۀ اغلاط چاپی مجلدات ده گانۀ تفسیر شریف کشف الأسرار و عدّة الابرار
به اهتمام: دکتر سعید واعظ


مقدمه/ هفت
جلد اول/ 1
جلد دوم/ 16
جلد سوم/27
جلد چهارم/ 39
جلد پنجم/ 47
جلد ششم/54
جلد هفتم/ 71
جلد هشتم/ 82
جلد نهم/ 89
جلد دهم/ 102