ضمیمه شماره سوم آینه میراث

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون، دوره جدید سال سوم، ضمیمه شماره 3، سال 1384

فهرست مطالب ضمیمه آینه میراث شماره 3

حزین نامه
شامل آثار نویافته شیخ محمدعلی حزین و دربارۀ او
گردآوری و پیشگفتار: دکتر عارف نوشاهی


پیشگفتار
سخن سردبیر: جمشید کیانفر/ 5
حالات شیخ محمدعلی حزین/ 11
هجو اهل کشمیر و جواب آن/ 29
نسخه های خطی دیوان حزین در کتابخانه دانشگاه پنجاب، لاهور/ 38
رقعات حزین/ 41
الف. مجموعه یکم/ 77
ب. مجموعه دوم رقعات خاتم المتأخرین شیخ علی حزین (علیه الرحمة و الغفران)/ 85
عکس های مزار شیخ حزین/ 109
تصاویر برخی نسخ خطی/ 111