ضمیمه شماره پنجم آینه میراث

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون، دوره جدید سال سوم، ضمیمه شماره 5، سال 1384

فهرست مطالب ضمیمه شماره پنج آینه میراث

تذکره نقل مجلس
به اهتمام: دکتر محمدرضا نصیری ـ نادره جلالی


مقدمه/ 3

مجلس اول
شاهزادگان
هلال/17
طیبه/ 18
ملک/ 19
مخفی/20
سلطان/ 24
عفّت/ 25
عصمت/ 26
فخری/ 27
صاحب/ 28
تاج الدّوله/ 28
ضیاء/ 31

مجلس دوم
در کیفیت احوال و اشعار پردگیان حرمسرای شهنشاه عالم و سایر متعلقات
آقا/ 35
مستور/ 36
نوش/ 37
عفاف/ 37
قمر/ 38

مجلس سوم
در اقوال و ابیات شعرای نسوان که در بلاد ایران بودند و هستند
زبور/ 38
حیاتی/39
رشحه/ 41
شهباز/ 47

مجلس تازه
در بیان ابیات و احوالات خیریت دلالات موزونان نسوان که در روزگار سلف بوده اند و هستند
لاله خاتون/ 47
مطرب/ 49
مهری/49
مهستی/ 52
نورجهان بیگم/ 55
عایشه/ 56
عصمت/ 57
عفّتی/ 57

فهرست اشخاص/ 59

فهرست جایها/ 63

کتابشناسی/ 65