ضمیمه شماره بیست و سوم آینه میراث

دو فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال دهم، ضمیمه شماره 23، سال 1391

فهرست مطالب ضمیمه شماره 23 آینه میراث

تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بُستی
علی اشرف صادقی


مقدمه/ 3
دربارۀ کتاب/ 11
دربارۀ مؤلف و زبان کتاب/ 23
لغات و تلفظ های مهم متن و حواشی و زیرنویس ها/ 27
منابع کتاب/ 95
رسم الخط نسخه/ 97
منابع و مراجع/ 99

فهرست واژه های فارسی/ 105
فهرست واژه های عربی/ 125

نمونه هایی از صفحات دست نویس/ 145