آینۀ میراث - ضمیمۀ 32

 
 
 
 
 

 

 

ميراث مكتوب - آینۀ میراث، دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال یازدهم، ضمیمۀ 32، سال 1392؛

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 3/51400 مورخ 1391/3/17 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

جمهوری ونیز و ایران اثر گولیلمو برشه؛ ترجمۀ یوسف خان مؤدب الملک

به همراه مقاله ای دربارۀ فعالیتهای فرهنگی یوسف خان با پژوهش و تصحیح محسن بهرام نژاد

 
 


فهرست مطالب
 


بخش اول: فعالیتهای فرهنگی مؤدب الملک مشهور به ژوزف ریشار در ایران / 5

مقدمه / 7

مؤدب الملک: زندگی و فعالیتهای فرهنگی / 11

الف: تأسیس نخستین مدرسۀ دخترانه در تهران / 13

ب. سرپرستی دانشجویان اعزام به خارج، مجموعه داری، تألیف و

ترجمۀ کتاب / 15

نتیجه / 17

یادداشتها / 19


بخش دوم: دربارۀ کتاب جمهوری ونیز و ایران / 21

مقدمه / 23

لوئی کاستالدی و فعالیتهای او در ایران / 24

چند نکته دربارۀ گولیلمو برشه (1833 – 1913 م) / 27

نگاهی به چاپ قبلی ترجمۀ فارسی کتاب برشه / 34

سخن آخر / 36


بخش سوم: جمهوری ونیز و ایران / 39

[آغاز کتاب] / 41

جمهوری ونیز و مملکت ایران / 43

فصل اول : [روابط دولت ونیز و اوزون حسن آق قویونلو] / 43

فصل دوم: [روابط ونیز با صفویان: از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول] / 63

فصل سوم: [از] شاه عباس کبیر [تا پایان صفویه] / 73


 
 
 
 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیر مسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجد الدین کیوانی

معاون سردبیر: عسکر بهرامی

مدیر داخلی: حسنا سادات بنی طباء