تحليل چگونگي استمرار معماري چهار طاقي از دوره ساساني به اسلامي در ايران با تكيه بر روش نقد كهن الگويي

چهار طاقي از شكل هاي ارزشمند معماري ايران در دوران پيش از اسلام و بعد از آن بوده كه در ساخت بناهاي مذهبي و جز آن به كار رفته است.
2013-05-29 10:51:00

انتشار چاپ چهارم شاهنامه به تصحیح جلال خالقی مطلق

چاپ چهارم شاهنامه شاعر حماسه سرای ایرانی به تصحیح جلال خالقی مطلق توسط انتشارات مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی منتشر شد.
2013-05-28 14:39:00

ای زبان پارسی

کتاب ای زبان پارسی دربرگیرندۀ 168 گفتار با محوریت زبان فارسی و شیوه‌های پاسداری از آن است که در سه مجلد تدوین شده است.
2013-05-28 14:28:00

بياض و سواد سيرجاني در سفينه تبريز

بخشي از كتاب بياض و سواد تاليف خواجه ابوالحسن علي بن حسن سيرجاني در سفينه تبريز موجود است. اين بخش باقي مانده اي از يك تلخيص البياض و السواد است و بيش تر دربرگيرنده اقوال كوتاه آن است.
2013-05-28 13:42:00

تاریخ حقوق در ایران باستان

عدالت در ایران باستان مقام بسیار جلیلی داشته و از زمان هخامنشیان قرائن کافی در دست هست که پادشاهان مراقب حسن جریان قوه قضایی و درستکاری قضات بوده‌اند.
2013-05-28 12:51:00

ماهيت و غايت درد و رنج در شرح تعرف و كشف المحجوب

شرح تعرف مستملي بخاري و كشف المحجوب هجويري، از ارجمند ترين متون صوفيانه فارسي اند كه از لحاظ تقدم زماني نيز در ميان متون ديگر متمايز بوده اند و در حوزه عرفان خراسان جاي مي گيرند.
2013-05-28 12:33:00

تصحیح جدیدی از کتاب مطلع الاعتقاد في معرفة المبدأ و المعاد

حکیم ملا محمد فضولی، شاعر و اندیشمند والا مقام شیعه، در تاریخ ادبیات اسلامی جایگاهی استثنایی دارد. وی متفکر و شاعر سه زبانه ای است که تاثیر عمیقی در تاریخ ادبیات ترکی، عربی و فارسی بر جای نهاده است.
2013-05-28 11:11:00

فرزند ایران؛ روایت دکتر میرجلال الدین کزازی از سرگذشت فردوسی

روایت دکتر میرجلال الدین کزازی از سرگذشت فردوسی با عنوان فرزند ایران از سوی انتشارات معین به چاپ رسید.
2013-05-28 11:03:00

بارقه هایی از حکمت عملی شیخ الرئیس

حکمت عملی شیخ الرئیس به همت بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا به کوشش محسن جوادی با آثاری از علی عابدی شاهرودی، محمد لگنهاوزن، فتحعلی اکبری، احمد عابدی، امیر دیوانی، چالز.ای. باترورث، احمد فؤاد الاهوانی و محسن جوادی تدوين شده است.
2013-05-27 21:25:00

بررسي بيت هايي از شاهنامه در ويرايش جلال خالقي مطلق

با اين كه تاكنون كوشش هاي بسياري براي ويرايش شاهنامه و پيراستن آن از دست بُردهاي كاتبان بعدي انجام يافته است، به نظر مي رسد كه هنوز تا رسيدن به سخن اصلي فردوسي و اعتماد قاطع به ويرايش هاي موجود، راه درازي در پيش باشد.
2013-05-27 15:39:00

صفحه‌ها