گستره تمدن اسلامی در قرون میانی

میراث مکتوب - راز شکوفایی و تعالی فرهنگ در تمدن اسلامی این بود که فرهنگی جامع الاطراف و مختلف الابعاد بر مردم عرضه شد.


در گسترۀ جغرافیای اسلام که بخش وسیعی از سه قاره بزرگ جهان، آسیا، آفریقا و اروپا را در برمی گرفت و مسیرهای متعدد تجارت جهانی و گذرگاه های فراوان مهاجرت علمی را نیز شامل می شد. اندیشمندان مسلمان با هویتهای قومی و نژادی مختلف در تمام حوزه های علمی – نقلی و عقلی – ادبیات مکتوب فراگیری را تولید کردند و از آن رهگذر می توان تلاش علمی مسلمانان – اعم از عرب و مستعرب، فارس و ترک – را ارزیابی کرد. ویژگی بارز این ادبیات علمی، هم سویی آن با عقل بشری و نشان دادن اهمیت انسان در نظام خلقت و به عبارتی دیگر سرشت عقل گرایی و انسان گرایی مکتوبات علمی مسلمانان است.


راز شکوفایی و تعالی فرهنگ در تمدن اسلامی این بود که فرهنگی جامع الاطراف و مختلف الابعاد بر مردم عرضه شد و آنان نهایت همت خود را در گسترش آن معطوف داشتند، چه آنکه فرهنگ یک بعدی و یک سویی هیچ گونه تضمینی برای بقای خود ندارد تا چه رسد به اینکه بتوان از آن به عنوان پشتوانه ای برای تحول و تکامل علم و مدنیت بهره برداری کرد.


فهرست مطالب کتاب:


ارزش علم در تمدن اسلامی


مقدمۀ مترجم


علائم اختصاری


پیش درآمد


فصل اول/ ساختار تمدن اسلامی


ساختار سیاسی و اداری


ساختار اقتصادی


ساختار نظامی


فصل دوم/ مشارکت های علمی در تمدن اسلامی


نهضت ترجمه میراث کهن (جهانی بودن منابع)


طب و داروسازی


نجوم و ریاضیات


گیاه شناسی و جانورشناسی


جغرافیا


دانش تاریخ


فلسفه


تصوف


فصل سوم/ شهر و هنر در تمدن اسلامی


تاریخ شهر اسلامی


ویژگی هنرهای اسلامی (معماری، هنرهای تزئینی، موسیقی)


فصل چهارم/ تمدن جهانی اسلام و موضع گیری غرب در برابر آن


راههای انتقال تمدن اسلامی و موضع گیری غرب در برابر آن


موضع گیری غرب در برابر تمدن اسلامی


خاتمه


محمد مونس عوض، گستره تمدن اسلامی در قرون میانی، ترجمه: عبدالله ناصری طاهری - سمیه سادات طباطبایی، تهران، اطلاعات، 1393.


منبع: کتابخانه تخصصی تاریخ ایران و اسلام