نقد، بررسی و تکمله ای بر مدخل جهانشاه قراقویونلو، در دایرة المعارف بزرگ اسلامی (ج 19 )

میراث مکتوب - جدیدترین مجلات دایرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد نوزدهم آن است. یکی از مدخل های درج شده در این مجلد، مدخل: «جهانشاه قراقویونلو» بوده که توسط «روزبه زرین کوب» نوشته شده است.

نویسنده نوشتار حاضر را با هدف مورد بازبینی و بازنویسی قرار دادن و تکمیل این مدخل در دایرة المعارف به رشتۀ تحریر درآورده است. از این رو، ابتدا نگاهی به سیمای تاریخی و شخصیت ادبی جهانشاه قراقویونلو دارد. وی با واکاوی اشعار تورکی جهانشاه و ارائه نمونه ای از اشعار وی، نوشتار را ادامه می دهد. در انتها، نسخه های خطی دیوان جهانشاه را بررسی و نامه منظوم وی به پسرش و نیز پایان کار جهانشاه را بیان می دارد.

متن کامل این مقاله نوشته مهدى اللهیارى تبریزى که در شمارۀ 149 و 150 آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.