میراث علمی اسلام و ایران 3

 

میراث علمی اسلام و ایران -دو فصل نامه تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال دوم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1392- شمارۀ پیاپی: 3

 

 

 

فهرست مطالب

 

سخن سردبیر/ علوم ایرانی، علوم عربی، یا علوم دورۀ اسلامی؟ / 1


مقاله

ترتیب و توالی سالهای عادی و کبیسه/ محمدرضا صیاد/ 5

شاخص نوروز در روستای ترازوج خلخال/ محمد باقری/ 21

داستان دلسپردنم به تاریخ نجوم دورۀ اسلامی/ دیوید آ. کینگ، ترجمۀ پویان رضوانی/ 27

واژگان رومی تبار در رساله های دارویی نگاشته شده در اسپانیای دورۀ اسلامی/ کارمن بارچلو، ترجمۀ زینب پیری/ 35

نجوم و احکام نجوم در دورۀ اسلامی/ جورج صلیبا، ترجمۀ یونس مهدوی/ 52

مدل‌های غیربطلمیوسی شمس الدین خَفْری در اواخر دورۀ اسلام/ جورج صلیبا، ترجمۀ امیرمحمد گمینی/ 64

مطالعۀ مقاطع مخروطی در دورۀ اسلامی/ یان. پ. هوخندایک، ترجمۀ حسن امینی/ 86


معرفي و نقد كتاب

مدخل‌های تاریخ علم در دانشنامۀ جهان اسلام و دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی/ افسانه منفرد/ 99

گذر سیارۀ زهره در عصر قاجار/ مریم زمانی/ 123

علم میان اروپا و آسیا/ غلامحسین صدری‌افشار/ 129

تبادل علمی بین ‌فرهنگی/ امیرمحمد گمینی/ 131

نشریۀ تاریخ علوم دورۀ عثمانی/ غلامحسین صدری‌افشار/ 140


معرفي نسخ خطي

تحریر اصول اقلیدس/ زهرا پورنجف/ 142

دو زیج فارسی/ یوپ لَمیر، ترجمۀ سجاد نیک‌ فهم خوب‌روان/ 151


يادنامه ها

به یاد استاد هوشنگ اعلم/ شمامه محمدی فر/ 169

جایگاه دکتر محسن هشترودی در جامعۀ علمی ایران/ عبدالحسین مصحفی/ 172

آر. سی. گوپتا و جایزۀ تاریخ ریاضیات/ کیم پلوفکر، ترجمۀ یونس مهدوی/ 178


رسائل

رسالۀ تشریح الآلات فی شأن الامتحانات از سید منجّم حسینی گیلانی/ مرتضی صومی و محمد باقری/ 181

 

Contents